Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Fundacja Air Liquide: wsparcie badań nad budżetem CO₂ w lasach namorzynowych na Nowej Kaledonii

Wzdłuż brzegów Nowej Kaledonii znajduje się prawie 35 000 hektarów lasów namorzynowych. Namorzyny to lasy przybrzeżne, rozwijające się w zasięgu pływowych wód morskich, występujące w niemal całej strefie międzyzwrotnikowej. Ten bioróżnorodny ekosystem jest obecnie zagrożony: szacuje się, że rocznie zanika od 1 do 2% światowych lasów namorzynowych.

Rola lasów namorzynowych w obiegu węgla ma fundamentalne znaczenie ze względu na ich niezwykłą zdolność do przekształcania CO₂ obecnego w atmosferze ziemskiej w materię organiczną. Nadal istnieją luki w naszej wiedzy o tym cyklu, a budżet węgla całego ekosystemu namorzynów (gleby, rośliny i woda) nie jest dokładnie znany. Obecnie ekosystem jako całość akumuluje CO₂, choć niektóre z jego składowych (gleba, woda) może funkcjonować jako źródło CO₂. W związku z tym konieczne jest określenie ilościowych zmian CO₂ w lasach namorzynowych w celu lepszego zrozumienia tego cyklu.

Fundacja Air Liquide zdecydowała się przekazać kwotę 120 000 euro w okresie dwóch lat, wspomagając prace realizowane przez IRD (Institut de Recherche Pour le Développement), europejską organizację badań nad rozwojem z siedzibą w Marsylii (Francja). Celem wykonywanych prac jest uzyskanie dokładniejszego oszacowania budżetu CO₂ w lasach namorzynowych w La Foa na Nowej Kaledonii.

Badania skupią się na pomiarze stężenia dwutlenku węgla w kilku miejscach namorzynów. Pomiar wymaga analizy przepływu CO₂ z różnych ich składowych, w tym w wodzie, glebie i koronach drzew.

Pozyskane dane będą następnie wykorzystane do określenia globalnych zmian CO₂ w ekosystemie lasów namorzynowych i ich wpływu na światowe zmiany klimatyczne.

Finansowanie tych badań mieści się w ramach jednego z trzech obszarów działalności Fundacji Air Liquide: badania naukowe na rzecz zachowania środowiska naturalnego.