Przejdź do treści

Informacje prawne

Korzystanie z niniejszej Strony musi być zgodne z poniższymi warunkami.

Strona opracowana przez:

Korzystanie z niniejszej Strony musi być zgodne z poniższymi warunkami.

Strona internetowa jest własnością:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9; 31-358 Kraków, Polska

Własność intelektualna

Air Liquide Polska Sp. z o.o. („AIR LIQUIDE” albo „my") oferuje odwiedzającym oraz użytkownikom dostęp do niniejszej strony w oparciu o ich zgodę (i przy założeniu udzielenia tej zgody) na poniższe warunki. AIR LIQUIDE niniejszym przyznaje Państwu niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp i pobieranie oraz korzystanie z tej strony internetowej wyłącznie na potrzeby własne. Możemy w każdej chwili wedle własnego uznania dodawać, usuwać lub zmieniać niektóre lub wszystkie usługi oferowane na stronie internetowej lub wypowiedzieć niniejsza licencję. Wszelkie materiały, w tym także konfiguracje, prezentacje, ekrany oraz wszelkie informacje pojawiające się lub wyświetlane z związku z lub zawarte przez AIR LIQUIDE na stronie internetowej są prawnie chronione.

AIR LIQUIDE jest właścicielem i zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych. Znaki towarowe, nazwy handlowe, loga i inne dane pochodzenia, w tym domena AIR LIQUIDE stanowią własność AIR LIQUIDE. Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie odwiedzającemu lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na stronie bez pisemnej zgody AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE pozostaje właścicielem informacji zawartych na stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa praw własności w stosunku do tych informacji poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie. 

Dla Państwa wygody, AIR LIQUIDE odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony odsyłać mogą inne odnośniki z stron internetowych, zarówno stron AIR LIQUIDE jak i podmiotów trzecich.  AIR LIQUIDE nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony. Istnienie takich odnośników nie oznacza, że AIR LIQUIDE sponsoruje, udziela licencji bądź aprobuje lub też w inny sposób powiązana jest z taką stroną, produktami lub usługami opisanymi tam przez jej właściciela oraz że AIR LIQUIDE upoważniła powiązaną stronę internetowa do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, znaków graficznych lub innych należących do AIR LIQUIDE. 

Powyższe warunki korzystania ze strony internetowej reguluje prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej są sądy polskie.

Poszanowanie prywatności i wykorzystywanie danych osobowych

Polityka ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa informacji jest dla nas ważna. Polityką AIR LIQUIDE jest szacunek i ochrona prywatności użytkowników. AIR LIQUIDE bez uprzedniej zgody użytkownika, nie ujawni informacji pozwalających na jego identyfikację. 

Etyka i wykorzystywanie zebranych danych

Podczas korzystania ze strony internetowej AIR LIQUIDE prosi o konkretne rodzaje danych. W pewnych obszarach naszej strony internetowej, w tym w formularzu zamówienia oraz narzędziami online wsparcia klienta, prosimy o podanie informacji, które umożliwią nam usprawnienie działania naszej strony, udzielenie wsparcia technicznego oraz pomogą nam w realizacji działań następczych po Państwa wizycie na naszej stronie. Podanie innych informacji jest całkowicie dowolne. Jednak wyrażając zgodę na warunki korzystania z niniejszej strony internetowej, upoważniają nas Państwo jednocześnie do zbierania ww. informacji. Możemy poprosić o Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, rodzaj prowadzonej działalności, informację o preferencjach, numer klienta i inne podobne dane osobowe potrzebne do świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług.

Zgodnie z powyższym, AIR LIQUIDE wykorzystuje dane osobowe podane przez Państwa na niniejszej stronie internetowej do następujących celów:

  • zapewniania odpowiednich działań następczych związanych z subskrypcją naszych usług lub ofert oraz realizacją Państwa zamówienia,
  • dostarczania internetowych narzędzi wsparcia klientów i działań następczych związanych z udzielaniem takiej pomocy technicznej,
  • przetwarzania Państwa podania o pracę, jeśli wysłali je Państwo drogą elektroniczną w odpowiedzi na ofertę pracy w AIR LIQUIDE.

AIR LIQUIDE przetwarza także dane osobowe podawane przez Państwa w trakcie kontaktów biznesowych i wymiany korespondencji z nami, m.in. drogą e-mailową, poprzez rozmowy z wykorzystaniem narzędzi i platform dostarczonych przez AIR LIQUIDE lub w związku z wirtualną przestrzenią roboczą oraz narzędziami współpracy wykorzystywanymi przez AIR LIQUIDE. Takie przetwarzanie danych ma na celu udostępnienie tych narzędzi, zagwarantowanie oraz monitorowanie ich odpowiedniego wykorzystywania oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemu IT oraz poufności przechowywanych informacji. 

Bierne zbieranie danych osobowych 

Niektóre dane osobowe przechowywane na naszym serwerze podają Państwo dobrowolnie w trakcie wypełniania formularzy online, podczas gdy inne dane zbierane są automatycznie.

Aby poprawić dostępność naszej strony internetowej oraz dla celów statystycznych, AIR LIQUIDE automatycznie zbiera pewne dane, kiedy użytkownicy odwiedzają nasze strony internetowe. Do takich danych należą:

  • Państwa adres IP: adres IP jest przypisany do komputera przez Państwa dostawcę usług internetowych, aby mogli Państwo korzystać z sieci,
  • data i godzina Państwa odwiedzin oraz oglądane przez Państwa strony,
  • dane na temat Państwa systemu operacyjnego oraz wykorzystywanej przeglądarki internetowej,
  • Państwa login, jeśli przeglądają Państwo zastrzeżone obszary strony internetowej,
  • Państwa historia przeglądania stron należących do AIR LIQUIDE oraz czas trwania Państwa połączenia.

Zalecamy także zapoznanie się z naszą stroną na temat plików cookies.

Przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Korzystanie z usług konferencji internetowych oraz dostępność narzędzi i platform komunikacji wiąże się z przesyłaniem danych osobowych (imion, nazwisk oraz adresów e-mail) – dla celów identyfikacji, a także wymienianych treści (wiadomości, załączników) – dla celów prowadzenia strony internetowej i zarządzania nią, do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, łącznie z USA, których legislacja dotycząca ochrony danych osobowych różni się od ustawodawstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przesyłając Państwa dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do  USA, będziemy traktować je zgodnie z zapisami Standardowych Klauzul Umownych, ustanowionych przez Komisję Europejską (decyzja nr 2010/87/UE). 

Poufność zebranych danych

AIR LIQUIDE wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie do konkretnych, wyżej opisanych celów. Informacje, które Państwo podajecie, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z Państwa kontaktami w charakterze klienta z AIR LIQUIDE lub jedną z jego spółek zależnych. Informacje te w żadnym wypadku nie będą ujawniane ani sprzedawane żadnej stronie trzeciej dla celów komercyjnych lub związanych z pozyskiwaniem nowych klientów.

Państwa prawa związane z Państwa danymi osobowymi 

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, 2281, z 2016 r. poz. 195, 677. z późniejszymi zmianami) mogą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych lub żądać ich zmiany lub kontaktu z administratorem.

Zmiany

AIR LIQUIDE zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszych warunków w każdej chwili. Wszelkie zmiany będą zaznaczane na stronie internetowej i rekomendujemy zapoznanie się z niniejszymi warunkami każdorazowo przy odwiedzaniu strony internetowej AIR LIQUIDE. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wchodzą w życie w momencie umieszczenia na stronie internetowej.