Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Dobre wyniki w 2014 roku w zróżnicowanych warunkach biznesowych

Kolejny rok wzrostu przychodów, marży operacyjnej i zysku netto 

Kluczowe dane za rok 2014 

  • Przychody Grupy: 15 358 mln euro; +4,5%*
  • Wzrost marży operacyjnej: 17.1%; +20 punktów bazowych
  • Zysk netto (udział Grupy): 1 665 mln euro; +3,8%**
  • TSR (1 rok) całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy; +12,7%
  • Proponowana dywidenda za rok 2014: 2,55 euro na akcję; +10,3%

Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku

  • Nowe kontrakty na rozwijających się rynkach: gazy techniczne w dużych zagłębiach przemysłowych w obszarze Zatoki Meksykańskiej w USA oraz w regionie Ren-Ruhra, w Brazylii i Australii; ultra-czyste gazy nośne dla elektroniki w Chinach
  • Dalsze przejęcia w sektorze Domowej Opieki Zdrowotnej: SEPRODOM i ARAIR Assistance we Francji
  • Innowacje i technologie: dostawa  urządzeń kriogenicznych dla potrzeb projektu ITER; nowe centrum wytwórcze linii biznesowej Inżynieria i Budownictwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  • Nowe rozwiązania dla zrównoważonego transportu: rozwój sieci stacji tankowania wodoru dla pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi w USA, Europie i Japonii; przejęcie FordonsGas w Szwecji

* Zmiana 2014/2013 w porównywalnych warunkach: po uwzględnieniu zmian kursów walutowych, cen gazu ziemnego oraz wpływu znaczących zmian (Anios).
** Po uwzględnieniu zmian kursów walutowych i wpływu zbycia Anios.

________

Komentując wyniki Grupy za rok 2014, Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział:

“W zróżnicowanych warunkach biznesowych, przy gwałtownych zmianach kursów walutowych i cen ropy naftowej, Grupa osiągnęła dobre wyniki za rok 2014 w sprzedaży, marży operacyjnej i cash flow.

Do wzrostu przychodów w 2014 roku przyczyniła się przede wszystkim dobra koniunktura w Ameryce Północnej i Południowej, rejonie Azji i Pacyfiku oraz na rozwijających się rynkach, a także silnej aktywności w obszarze linii biznesowej Elektronika. W Europie sytuacja pozostaje zróżnicowana, odnotowując niewielką poprawę w czwartym kwartale. Ogólnie, sektory Gazu i Usług oraz Inżynieria i Budownictwo odnotowały wzrost w czwartym kwartale, jak i za cały rok.

W 2014 roku Grupa poprawiła swoją konkurencyjność, w szczególności poprzez redukcję kosztów i znaczne zwiększenie wydajności, które przyczyniły się do wzrostu marży z działalności operacyjnej.

Silny bilans, portfel inwestycji w wysokości 2,8 mld euro, podpisane nowe kontrakty, a także działania mające na celu przyspieszenie innowacji, przyczynią się do wzrostu w ciągu najbliższych kilku lat.

Grupa Air Liquide jest pewna swej zdolności do dalszego generowania wzrostu zysku netto w 2015 roku, przy założeniu porównywalnych warunków działalności biznesowej.

Skonsolidowane przychody za rok 2014 wyniosły 15 358 mln euro, co stanowi wzrost o 4,5% w porównywalnych warunkach. Według opublikowanych danych wzrost wyniósł 0,9% po uwzględnieniu niekorzystnych zmian kursów walutowych w pierwszych trzech kwartałach 2014. Sektor Gazów i Usług, z którego przychody wyniosły 13 867 mln euro, wykazał wzrost o 4,1% w porównywalnych warunkach. Wynik ten obrazuje wpływ rozwoju działalności biznesowej w ciągu całego roku oraz uruchomienia nowych jednostek produkcyjnych i przejęć.

Wszystkie linie biznesowe wchodzące w skład sektora Gazy i Usługi wykazały wzrost w 2014 roku, w porównywalnych warunkach:

- Wzrost w linii biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries) wyniósł 3,6% i wynikł z utrzymującego się zapotrzebowania na gazy powietrzne i wodór w Azji, szczególnie w Chinach, z wyższej sprzedaży gazów powietrznych w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej oraz z większego zapotrzebowania na wodór dla przemysłu rafineryjnego w Europie Północnej.

- Dobre wyniki w linii biznesowej Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant), gdzie wzrost osiągnął 3,0%, znajdują odzwierciedlenie zwłaszcza w dużych ilościach dostarczanych dla potrzeb wszystkich segmentów produktów w Chinach i stałej sprzedaży w Ameryce Północnej, zwłaszcza w Kanadzie. W Europie, gdzie sytuacja jest zróżnicowana pomiędzy Zachodem i Wschodem, zaobserwowano niewielką poprawę wyników w czwartym kwartale. Na wszystkich rozwijających się rynkach odnotowano silny wzrost sprzedaży (o 9,0%).

- Przychody w linii biznesowej Opieka Zdrowotna (Healthcare) wzrosły o 3,7% we wszystkich strefach geograficznych, osiągając dwucyfrowy wzrost w Ameryce Południowej oraz na rozwijających się rynkach Azji. Wzrost ten nadal wynikał ze stałego zapotrzebowania w ramach opieki domowej (o 5,5%), pomimo taryfowych silnej presji cenowej w Europie, oraz przez silny wzrost sprzedaży w obszarze higieny (o 6,1%).

- Linia biznesowa Elektronika (Electronics) odnotowała silny wzrost o 12,0%, dzięki zwiększonej sprzedaży gazów nośnych, szczególnie w Chinach i Stanach Zjednoczonych, a także gazów specjalnych i zaawansowanego prekursora (ALOHA™) w Stanach Zjednoczonych, Japonii i na Tajwanie. Na wynik tej linii w 2014 roku miała także wpływ amerykańska firma Voltaix, którą Grupa przejęła w 2013 roku.

Przychody w linii biznesowej Inżynieria i Technologia (Engineering & Technology) wzrosły o 15,6% w porównywalnych warunkach, odzwierciedlając zwiększenie projektów dla klientów zewnętrznych, a liczba zamówień utrzymała się na dobrym poziomie (1,4 mld euro).

Marża z działalności operacyjnej Grupy wzrosła do 17,1% (+20 punktów bazowych), głównie ze względu na zyski w wydajności wynoszące 321 mln euro, znacznie powyżej planu rocznego. Wzrost ten był jeszcze bardziej wyraźny w sektorze Gazy i Usługi (+40 punktów bazowych). Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 1 665 mln euro, co stanowi wzrost o 3,8% po uwzględnieniu zmian kursów walutowych oraz wpływu znaczących zmian, a opublikowany 1,5%. Efektywna stawka opodatkowania wzrosła z 26,6% w 2013 roku do 28,3% w 2014.

Grupa po raz kolejny generuje stabilny Cash flow, a zadłużenie netto pozostało na praktycznie nie zmienionym poziomie i wyniosło 6 306 mln euro, z wyłączeniem wpływu waluty, nieznacznie poprawiając wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego do 53%. Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) po opodatkowaniu wyniósł 11,1% z wyłączeniem wpływu waluty, a opublikowany 10,8%, i ulegnie poprawie po uruchomieniu projektów wzrostu, będących obecnie w fazie rozwoju.

________

Zarząd Air Liquide na posiedzeniu dnia 16 lutego 2015 roku, przyjął zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok 2014. Biegli Rewidenci Grupy są w trakcie wydawania opinii bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,55 euro na akcję, co stanowi wzrost o 10,3%, biorąc pod uwagę przyznanie jednej darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji w 2014 roku. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 18 maja 2015 roku, zaś datę wypłaty dywidendy na 20 maja 2015 roku.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 6 maja 2015 roku, w szczególności przedłużenie na cztery lata kadencji Pani Siân Herbert-Jones, członka zarządu od 2011 roku, oraz Pani Geneviève Berger.

Zarząd akceptuje decyzję Panów Gérard de la Martinière i Cornelis Van Lede o nieprzedłużaniu kadencji, która wygasa w momencie zakończenia tegorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd podziękował serdecznie za ich istotny wkład wniesiony w prace Zarządu oraz Komitetów.

Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki będzie składać się z 12 członków, w tym od zeszłego roku członka zarządu będącego pracownikiem Spółki i powołanego przez francuską Radę Pracowników w dniu 18 czerwca 2014 roku. Dziewięciu z jedenastu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest niezależnych, zgodnie z regulaminem wewnętrznym. W skład Zarządu będzie wchodzić pięć kobiet i sześciu członków o narodowości innej niż francuska.

Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia kierownictwa na lata 2014 i 2015, którego szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide. Zgodnie z dwoma uchwałami związanymi z zasadą “Say on Pay”, podobnie jak w zeszłym roku składniki wynagrodzenia kierownictwa za rok 2014 zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy.

Ponadto, w sprawie prawa podwójnego głosowania wprowadzonego przez prawo francuskie w dniu 29 marca 2014 roku, znanego jako "prawo Florange", Zarząd postanowił zaproponować podczas zgromadzenia akcjonariuszy poprawkę do Statutu Spółki, aby powrócić do zasady "jedna akcja, jeden głos", obowiązującej w ostatnich dwudziestu latach w Air Liquide. Ta zasada równości akcjonariuszy jest zgodna z logiką zabezpieczenia interesów akcjonariuszy, których lojalność została nagrodzona w postaci dywidend bonusowych.

________

Benoît Potier skomentował również wyniki osiągnięte przez Grupę w roku 2014 podczas wywiadu, który jest dostępny w angielskiej i francuskiej wersji językowej na stronie www.airliquide.com.