Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Przychody Grupy przekroczyły 20 miliardów euro. Poprawa wyników. Synergie z Airgas wyprzedzają plan.

Kluczowe dane 2017 2017/2016
dane
opublikowane
2017/2016
w warunkach
porównywalnych1

Przychody Grupy
Sektor Gazów i Usług

€ 20 349 mln
€ 19 642 mln

+12,2%
+13,3%
+2,9%
+3,5%
Zysk operacyjny
Marża operacyjna
€ 3 364 mln
16,5%
+11,2%
+70 punktów
bazowych2
+7,5%
 
Zysk netto (udział Grupy)
Wynik bez zdarzeń jednorazowych3
€ 2 200 mln
€ 2 029 mln
+19,3#
+10,0%
 
Proponowana dywidenda za rok 2017 € 2,65 +12,4%4  
Cash flow € 4 254 mln +15,1%  
Zadłużenie netto na dzień 31 grudnia € 13,4 mld - € 2,0 mld  
Zwrot z zaangażowanego kapitału
ROCE bez zdarzeń jednorazowych3
8,2%
7,7%

+80 punktów
bazowych5
 


1 W warunkach porównywalnych do roku 2016, po uwzględnieniu zmian kursów walutowych, cen gazu ziemnego oraz wpływu znaczących zmian. Dane porównywalne za rok 2016 oznacza dzień 1 stycznia 2016 roku. Konsolidacja z Airgas została w pełni zakończona, a zbycia wymagane przez amerykańskie organy ds. konkurencji zostały dokonane.2 Z wyłączeniem wpływu zmian cen energii. 3 Z wyłączeniem niegotówkowych pozycji kosztów wyjątkowych oraz reformy podatkowej w USA. 4 Po uwzględnieniu przyznania jednej darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji w październiku 2017 roku. 5 W porównaniu do skorygowanego wskaźnika ROCE za rok 2016, uwzględniającego przejęcie Airgas w ciągu całego roku.

Najważniejsze osiągnięcia w 2017 roku:

 • Airgas: całkowita integracja, efekt synergii wyprzedzający plan.
 • Kontrakty długoterminowe: przemysł hutniczy (Francja i Benelux), energetyczny i chemiczny (Chiny), chemiczny (Korea Południowa), petrochemiczny (Oman), rafineryjny (Meksyk), półprzewodników (Azja).
 • Zarządzanie portfelem działalności: zbycie Air Liquide Welding i linii czynników chłodniczych Airgas, przejęcia w linii Healthcare (Francja, Japonia, Kolumbia, Kanada), przegląd strategicznych aktywów.
 • Innowacje i nowe rynki: centrum operacyjne i optymalizacyjne dla jednostek produkcyjnych linii biznesowej Large Industry (Francja, Chiny), wejście na norweski rynek biogazu, stacje tankowania wodorem dla ekologicznego transportu (Japonia, Dubaj), uruchomienie oferty e-health w Europie.


Komentując wyniki Grupy za rok 2017, Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział:

"W 2017 roku Grupa postawiła kolejny krok, z powodzeniem integrując Airgas i przekraczając wartość 20 miliardów euro rocznej sprzedaży.
W kontekście sprzyjającego globalnego wzrostu gospodarczego wszystkie działania związane z sektorem Gazów i Usług wzrosły w 2017 roku, w szczególności w obrębie linii biznesowej Industrial Merchant stanowiącej prawie połowę naszych przychodów, i której wzrost odnotowaliśmy z kwartału na kwartał. Z geograficznego punktu widzenia do wzrostu przyczyniły się rozwijające się rynki, w szczególności Chiny, stały poziom działalności w obu Amerykach oraz duże projekty przemysłowe na Bliskim Wschodzie.
Wyniki operacyjne Grupy poprawiają się, dzięki zyskom płynącym z efektywności w skali globalnej oraz wyprzedzającym plan korzyściom wynikającym z synergii z Airgas, które przyczyniły się do wzrostu marży operacyjnej i wyższego zysku netto. Mocny bilans, dobry cash flow znacząco przyczyniły się do obniżenia zadłużenia o prawie 2 miliardy euro w ciągu roku.
Grupa może również polegać na decyzjach inwestycyjnych, w szczególności na rzecz innowacji, których łączna kwota osiągnęła w 2017 roku 2,6 miliarda euro, a także na portfelu inwestycyjnym 2,1 miliarda euro, który umożliwi przyszły wzrost. Dzięki nowej skali działalności, wysiłkom na rzecz poprawy konkurencyjności oraz inicjatywom uruchomionym w związku ze swoim programem strategicznym, Grupa jest dobrze przygotowana by zapewnić przyszły wzrost i rozwój.
Grupa Air Liquide jest zatem pewna, przy założeniu porównywalnych warunków działalności biznesowej, zdolności dalszego generowania wzrostu zysku netto w 2018 roku, zakładając stałe kursy walutowe i wyłączając wyjątki z 2017 roku.1

1Wyjątki w roku 2017: niegotówkowe pozycje kosztów wyjątkowych mające pozytywny wpływ na zysk netto w 2017 roku.

Skonsolidowane przychody za rok 2017 wyniosły 20 349 mln euro, co stanowi wzrost o 12,2% w stosunku do roku 2016 według opublikowanych danych. Wartość ta obejmuje cały rok sprzedaży Airgas. W porównywalnych warunkach2 przychody Grupy wzrosły o 2,9%. Druga połowa 2017 roku charakteryzowała się przyspieszeniem wzrostu sprzedaży w porównywalnych warunkach, szczególnie w czwartym kwartale (4,5%). Wpływ zmian kursów walutowych, który był pozytywny w pierwszej połowie 2017 roku, odwrócił się w drugiej połowie. W skali całego roku wpływ zmian kursów walutowych był niekorzystny (-1,6%). Pozytywny wpływ energii zmniejszył się w ciągu roku i wyniósł jedynie 1,5% w 2017 roku.
Sektor Gazów i Usług, z którego przychody wyniosły w 2017 roku 19 642 mln euro, wykazał wzrost o 13,3% w stosunku do roku 2016 według opublikowanych danych, a 3,5% w porównywalnych warunkach. Odzwierciedla on przyspieszenie sprzedaży w drugiej połowie roku, przy porównywalnym wzroście przychodów w IV kwartale o 4,4%.
Rynki rozwijające się odnotowały znaczący wzrost w 2017 roku, a przychody z sektora Gazów i Usług zwiększyły się o 8,1% w porównywalnych warunkach i o 12,4% w czwartym kwartale.
Odnotowano wzrost w sektorze Gazów i Usług w 2017 roku na świecie, w porównywalnych warunkach:

 • W 2017 roku nastąpiło ożywienie w obrębie linii biznesowej Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant), której wzrost o 3,8% był potwierdzany w każdym kwartale, a w czwartym kwartale sprzedaż wzrosła o 5,3%. W 2017 roku sprzedaż wzrosła we wszystkich regionach, szczególnie  na rozwijających się rynkach. W Europie wzrost sprzedaży nastąpił w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na gazy sprężone i ciekłe oraz dynamicznymi gospodarkami w Europie Południowej i Wschodniej. Na ożywienie w Ameryce Północnej miał wpływ wzrost popytu w Stanach Zjednoczonych we wszystkich segmentach rynku, który przyspieszył w czwartym kwartale. Na wynik w Kanadzie miała wpływ sprzedaż do sektorów energetycznego i metalurgicznego. Na wynik w regionie Azja-Pacyfik miał wpływ bardzo silny wzrost sprzedaży w Chinach, szczególnie w drugiej połowie roku. W skali globalnej efekt cenowy dla tej linii biznesowej był w 2017 roku dodatni we wszystkich regionach geograficznych i wyniósł 1,3%, odnotowując dalszy wzrost w czwartym kwartale.
 • Wzrost przychodów w linii biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries) wyniósł w 2017 roku 1,7% i kształtował się różnie w różnych regionach.  Wysoki popyt utrzymał się w Ameryce Północnej, gdzie w czwartym kwartale nastąpiło ożywienie w Stanach Zjednoczonych, po trzecim kwartale naznaczonym przerwami w produkcji klientów z powodu huraganów. W Europie sprzedaż spadła w szczególności z powodu zaprzestania działalności na Ukrainie oraz z powodu zakończenia jednego kontraktu w czwartym kwartale 2016. Popyt na wodór był wysoki w regionie, a sprzedaż tlenu pozostała niezmieniona w 2017 roku. Wzrost w regionie Azja-Pacyfik był napędzany głównie przez uruchomienia i wzrosty produkcji jednostek produkcyjnych zlokalizowanych w Chinach. Na Bliskim Wschodzie zakład produkcji wodoru w Yanbu w Arabii Saudyjskiej, który pracuje z pełną wydajnością, znacząco przyczynił się do rozwoju linii biznesowej w tym regionie. Wreszcie, największy na świecie zakład produkcyjny tlenu, zlokalizowany w Republice Południowej Afryki, rozpoczął działalność pod koniec grudnia 2017 roku.

 • Przychody w linii biznesowej Elektronika (Electronics) odnotowały wzrost o 3,8% w 2017 roku, w tym silny wzrost w drugiej połowie roku (7,3%). W całym roku wzrost odnotowała sprzedaż gazów nośnych i utrzymujący się silny popyt na zaawansowane materiały, których sprzedaż wzrosła o ponad 20%. W ciągu roku wzrost odnotowano w Azji, zwłaszcza poprzez wysoki popyt w Chinach, gdzie podpisano kilka nowych umów. Czwarty kwartał przyniósł wzrost we wszystkich liniach produktowych oraz wysoką sprzedaż sprzętu i instalacji.

 • Przychody w linii biznesowej Opieka Zdrowotna (Healthcare) odnotowały wzrost o 5,0%, pomimo wysokiej presji cenowej w Europie. Ogólnie sprzedaż we wszystkich obszarach i wszystkich regionach wzrosła, w szczególności na rozwijających się rynkach, zwłaszcza w Azji i Ameryce Łacińskiej. Popyt na usługi w zakresie terapii domowej pozostawał wysoki, szczególnie w obszarze opieki diabetologicznej. Odnotowano wysoką sprzedaż substancji specjalistycznych oraz sprzętu medycznego. Ponadto do tych dobrych wyników przyczyniły się również ukierunkowane przejęcia we Francji, Japonii, Kanadzie i Kolumbii w 2017 roku.

Przychody w linii biznesowej Inżynieria i Budownictwo (Engineering & Construction) wyniosły 335 milionów euro, spadły o -28,1% w porównaniu do 2016 roku, co wynikało ze słabego poziomu zamówień w 2016 roku. Sytuacja ustabilizowała się w czwartym kwartale 2017 roku, a wzrost sprzedaży wyniósł 3,0%. Skumulowany poziom zamówień w 2017 roku o wartości 730 milionów euro, poprawił się znacząco w porównaniu z 2016 rokiem.

Przychody w linii biznesowej Globalne Rynki i Technologie (Global Markets & Technologies) wyniosły 372 miliony euro, co stanowi wzrost o 13,9% w porównywalnych warunkach. Na wzrost miały wpływ głównie sektory: biogazu, morski i kosmiczny, Ponadto wzrost przyspieszają także projekty w dziedzinie energii wodorowej dla ekologicznego transportu.

 

Grupa kontynuuje wysiłki zmierzające do wzmocnienia konkurencyjności, kolejny raz generując zyski ze wzrostu wydajności w wysokości 323 milionów euro w 2017 roku, wynikające głównie z projektów przemysłowych i inicjatyw w zakresie zakupów.Ten wysoki poziom jest zgodny z założonym w programie NEOS - w wysokości średnio ponad 300 milionów euro rocznie. Synergie kosztowe związane ze spółką Airgas, której działalność została w pełni zintegrowana w 2017 roku, osiągane są szybciej niż planowano. Tak więc na koniec 2017 roku łączne zrealizowane synergie od czasu przejęcia wyniosły 215 milionów USD, wobec 175 milionów USD pierwotnie przewidywanych w 2016 roku. Dla przypomnienia, Air Liquide prognozuje uzyskanie łącznie ponad 300 mln USD z synergii z Airgas przed końcem 2019 roku.

Zysk operacyjny wzrósł o 11,2% według opublikowanych danych i wyniósł 3 364 mln euro. Marża operacyjna Grupy na poziomie 16,5% stanowi wzrost o 70 punktów bazowych w porównaniu do 2016 roku, z wyłączeniem wpływu cen energii. Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 2 200 mln euro, co stanowi wzrost o 19,3%. Wyłączając zdarzenia jednorazowe związane ze strategicznym przeglądem aktywów i wyłączając wpływ reformy podatkowej w USA, które nie mają wpływu na cash flow, zysk netto wyniósł 2 029 mln euro, co stanowi wzrost o 10,0%. Wartość ta posłuży jako punkt odniesienia do oceny wyników Spółki w 2018 roku.

Cash flow, po uwzględnieniu zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy, wyniósł 4 254 mln euro, co stanowi wzrost o 15,1% w porównaniu z 2016 rokiem. Ten wysoki poziom cash flow przyczynił się do zmniejszenia zadłużenia netto o prawie 2 mld euro, które wyniosło 13 371 mln euro na dzień 31 grudnia 2017 roku. Wskaźnik zadłużenia do kapitału został obniżony do 80% na koniec 2017 roku, w porównaniu do 90% na koniec 2016 roku.

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł 8,2%, co stanowi poprawę w stosunku do 2016 roku. Wyłączając zdarzenia jednorazowe związane ze strategicznym przeglądem aktywów i wyłączając wpływ reformy podatkowej w USA, które nie mają wpływu na cash flow, ROCE osiągnął poziom 7,7%, co stanowi poprawę w stosunku do skorygowanego wskaźnika ROCE za rok 2016 (6,9%). Celem Grupy, stanowiącym część programu NEOS, jest osiągnięcie poziomu ROCE powyżej 10% do 2021/2022.

 

Zarząd Air Liquide na posiedzeniu dnia 14 lutego 2018 roku, przyjął zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok 2017. Biegli Rewidenci są w trakcie wydawania opinii bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,65 euro na akcję, co stanowi wzrost o 12,4%, uwzględniając przyznanie w październiku 2017 roku 1 darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 28 maja 2018 roku, zaś datę wypłaty dywidendy na 30 maja 2018 roku.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 maja 2018 roku, w szczególności przedłużenie na cztery lata kadencji następujących członków zarządu:

 • Pana Benoît Potier, członka Zarządu Grupy od 2000 roku, a od 2006 roku jej Prezesa i Dyrektora Generalnego. Zarząd potwierdził zamiar przedłużenia kadencji pana Potier na stanowisku Prezesa i Dyrektora Generalnego na posiedzeniu, które odbędzie się na koniec Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 • Pana Jean-Paul Agon, członka Zarządu Grupy od 2010 roku. Zarząd potwierdził intencję odnowienia pełnomocnictwa jako Dyrektora Wiodącego;
 • Pani Sin Leng Low, członka Zarządu Grupy od 2014 roku;
 • Pani Annette Winkler, członka Zarządu Grupy od 2014 roku.

Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 maja 2018 roku Zarząd Spółki będzie składać się z 12 członków, z których 11 jest wybieranych oraz jeden Dyrektor będący reprezentantem pracowników (Pan Philippe Dubrulle został ponownie powołany na to stanowisko na czteroletnią kadencję przez Francuski Komitet Grupy). W skład Zarządu będzie wchodzić siedmiu mężczyzn i pięć kobiet, a sześciu członków posiada narodowość inną niż francuska.

Ponadto, Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia kierownictwa na lata 2017 i 2018, którego szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide. Zgodnie z ustawą Sapin 2, Zgromadzenie Akcjonariuszy zostanie zaproszone do głosowania nad elementami wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych za rok 2017, mającymi zastosowanie do Panów Benoît Potier i Pierre Dufour (którego kadencja jako Starszego Wiceprezesa Wykonawczego zakończyła się 3 maja 2017 roku). Akcjonariusze zostaną również poproszeni o zatwierdzenie zasad i kryteriów ustalania wynagrodzenia Prezesa i Dyrektora Generalnego, obowiązujących od 2018 roku.

2W warunkach porównywalnych do roku 2016, z wyłączeniem wpływu znaczących zmian, zmian kursów walutowych oraz cen energii.