Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki za 2019 rok: przełomowy rok pod względem wydajności, inwestycji i zaangażowania w walkę ze zmianami klimatu

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne
Kluczowe dane (w mln euro) 2019 2019/2018 
dane
opublikowane
2019/2018 
w warunkach
porównywalnych 
(a)
Przychody Grupy
   w tym przychody sektora Gazy i Usługi
21 920
21 040
+4,3%
+4,6%
+3,2%
+3,5%
Zysk operacyjny (OIR) 
Marża operacyjna Grupy
   Z wyłączeniem wpływu zmian cen energii
3 794
17,3%
+70 punktów
bazowych
+10,0%
+70 punktów
bazowych

 
+7,5%


 
Zysk netto (udział Grupy)
Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy) (b)
Zysk netto na akcję (w euro)
2 242
2 307
4,76
+6,1%
+9,2%
+5,9%

+11,1%
 
Proponowana dywidenda za rok 2019 (w euro) (c) 2,70 +12,4%  
Cash Flow przed zmianą zapotrzebowania na kapitał
obrotowy (d)
4 859
 
+14,5%
 
 
Zadłużenie netto (w mld euro) 12,4    
Zwrot z zaangażowanego kapitału - ROCE (e) 
 
8,6%
 
+60 punktów
bazowych
 


(a) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian, patrz uzgodnienia w załączniku. (b) Z wyłączeniem wyjątkowych i znaczących, które nie mają wpływu na zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku. (c) Dane za 2018 zostały przekształcone uwzględniając wpływ przyznania bezpłatnych akcji w październiku 2019 r. (d) Bez MSSF 16 zmiana wyniesie + 8,3%. (e) W oparciu o zysk netto bez zdarzeń jednorazowych, patrz uzgodnienia w załączniku.

Komentując wyniki Grupy za rok 2019, Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział

“2019 - to przełomowy rok, charakteryzujący się jednocześnie znaczącą poprawą wyników, wysokim poziomem inwestycji służących naszym klientom i wzmacniających naszą efektywność, a także operacyjne wdrażanie naszego planu działań na rzecz klimatu.

W 2019 roku sprzedaż była napędzana przez rozwój sektora Gazy i Usługi oraz linii biznesowej Global Markets & Technologies. W porównywalnych warunkach, wszystkie działalności sektora Gazy i Usługi, które stanowią 96% przychodów Grupy, wzrosły w ciągu roku, ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki rozwoju linii biznesowych Electronics i Healthcare. Z geograficznego punktu widzenia każdy region odnotował wzrost, w szczególności w Europie i regionie Azja-Pacyfik.

Ogólnie, pomimo spodziewanego globalnego spowolnienia gospodarczego obserwowanego w czwartym kwartale, Grupa uzyskała solidne wyniki, potwierdzające słuszność jej modelu ekonomicznego i strategii.

Poprawa marży operacyjnej Grupy odzwierciedla dynamiczne zarządzanie zarówno w zakresie cen, jak i asortymentu produktów, portfela aktywów oraz efektywności. Ta ostatnia osiągnęła poziom 433 mln euro. Cash flow był wysoki, a wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego znacznie się obniżył. Bilans Grupy jest solidny. Wskaźnik ROCE nadal ulega poprawie. Wyniki za rok 2019 są zgodne ze wszystkimi celami programu NEOS i celami klimatycznymi Grupy.

W sytuacji, gdy możliwości przemysłowe pozostają wysokie, decyzje inwestycyjne wzrosły znacząco, do 3,7 mld euro. Nowe projekty, które zostały podpisane z naszymi klientami z linii biznesowych Large Industry and Electronics, pozwolą nam na dalsze wzmocnienie pozycji w głównych zagłębiach przemysłowych.

Zakładając, że nie nastąpią żadne większe zmiany w działalności biznesowej, a międzynarodowa sytuacja zdrowotna będzie pod kontrolą, Grupa Air Liquide jest pewna swojej zdolności dalszego zwiększania marży operacyjnej i generowania wzrostu zysku netto w 2020 roku, zakładając stałe kursy walutowe.”

Najważniejsze osiągnięcia w 2019 roku

 • Large Industries: Podpisanie licznych kontraktów długoterminowych - w Rosji z firmą Severstal, na wybrzeżu Zatoki Perskiej z Marathon Petroleum Company, Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), LyondellBasel i Methanex, a w Kazachstanie z Kazakhstan Petrochemical Industries (KPI). Sprzedaż centrum produkcyjnego do Fujian Shenyuan.
 • Industrial Merchant: Przejęcie Tech Air przez Airgas w Stanach Zjednoczonych oraz Southern Industrial Gas w Malezji. Wprowadzenie na rynek przełomowego rozwiązania Qlixbi, które łączy w sobie innowacje techniczne i cyfrowe w dziedzinie spawania. Inauguracja pierwszej zautomatyzowanej linii przygotowania zamówień w Feyzin (Francja).
 • Healthcare: Przejęcie w obszarze domowej opieki zdrowotnej firm Megamed AG w Szwajcarii, Dialibre w Hiszpanii i Medidis w Holandii. E-zdrowie: wdrożenie we Francji systemu Chronic Care Connect, zdalnego monitoringu medycznego.
 • Innovation: Inauguracja w Japonii nowego Tokijskiego Kampusu Innowacji. Uruchomienie Accelair, akceleratora dla startupów deeptech na Paryskim Kampusie Innowacji. Podpisanie ponad 30 kontraktów na urządzenia kriogeniczne oparte na technologii Turbo Brayton, która obniża temperaturę wrzenia LNG i emisję gazów cieplarnianych przez zbiornikowce do przewozu ciekłego gazu ziemnego.
 • Klimat: Uczestnictwo w trzech innowacyjnych projektach mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi: projekt Northern Lights dotyczący wychwytywania i składowania CO2 w Norwegii, projekt z thyssenkrupp Steel dotyczący wykorzystania wodoru w celu redukcji emisji dwutlenku węgla w produkcji stali oraz projekt z ArcelorMittal dotyczący wychwytywania i recyklingu dwutlenku węgla związanego z produkcją stali.
 • Energia wodorowa: Nabycie blisko 20% udziałów w kanadyjskiej spółce Hydrogenics Corporation, specjalizującej się w urządzeniach do produkcji wodoru metodą elektrolizy. Budowa w Kanadzie największego na świecie zakładu elektrolizy membranowej. Rozwój mobilności wodorowej w Chinach wraz z utworzeniem spółki joint venture Air Liquide Houpu Hydrogen Equipment Co. oraz podpisaniem protokołu ustaleń z Sinopec. Partnerstwo we Francji z Engie i obszarem miejskim Durance Luberon Verdon w celu produkcji zielonego wodoru na skalę przemysłową (projekt HyGreen).
 • Korporacja: Mianowanie 4 nowych członków Komitetu Wykonawczego od dnia 1 września. Emisja 500 mln obligacji dolarowych o historycznie niskim oprocentowaniu w celu sfinansowania długoterminowego wzrostu. Włączenie mechanizmu korelacji w linii konsorcjalnej Grupy o wartości 2 mld euro, pomiędzy jej kosztami finansowymi a trzema celami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w obszarach intensywności emisji dwutlenku węgla, różnorodności płci i bezpieczeństwa.

Przychody Grupy za rok 2019 wyniosły 21 920 mln euro, co stanowi wzrost o 3,2% w porównywalnych warunkach. Pomimo spowolnienia gospodarczego w czwartym kwartale 2019 roku, obroty Grupy w sektorze Gazów i Usług wzrosły o 3,5%. W linii biznesowej Engineering & Construction sprzedaż dla klientów zewnętrznych spadła w porównaniu z rokiem 2018, przy czym zasoby przeznaczono głównie na projekty wewnętrzne. Linia biznesowa Global Markets & Technologies kontynuowała dynamiczny rozwój, osiągając wzrost o 14,9%. Wpływ zmian kursów walutowych był korzystny i wyniósł 2,1%, natomiast wpływ zmian cen energii był niekorzystny (-1,4%). Przejęcie Tech Air w Stanach Zjednoczonych pod koniec I kwartału 2019 roku oraz sprzedaż Fujian Shenyuan we wrześniu wygenerowały znaczący wpływ na poziomie 0,4% w ciągu roku. Opublikowany wzrost przychodów Grupy wyniósł zatem 4,3% w 2019 roku.

Przychody z sektora Gazów i Usług wyniosły w 2019 roku 21 040 mln euro, co stanowi wzrost o 3,5% w porównywalnych warunkach. W 2019 roku wartość opublikowanych przychodów wzrosła o 4,6%, przy czym niekorzystny wpływ energii (-1,5%) został skompensowany przez korzystny wpływ zmian kursów walutowych (2,1%) i znaczących zmian zakresu działalności (0,5%).

 • Przychody w obu Amerykach wyniosły 8 460 mln euro w 2019 roku, co stanowi wzrost o 1,5% w porównywalnych warunkach. Sprzedaż w linii biznesowej Large Industries była stabilna w 2019 roku, ze względu na kilka przeglądów konserwacyjnych u klientów w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie roku. Wzrost przychodów w linii biznesowej Industrial Merchant był stabilny na poziomie 0,7%, głównie ze względu na wyższe ceny. Wzrost w linii biznesowej Electronics  wyniósł 2,1%, a w linii biznesowej Healthcare odnotowano znaczną poprawę (9,7%), w szczególności w zakresie gazów medycznych w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Łacińskiej.
 • Przychody w Europie osiągnęły w 2019 roku poziom 7 172 mln euro, co stanowi wzrost o 3,4% w porównywalnych warunkach, głównie dzięki dobrej dynamice sprzedaży w linii biznesowej Healthcare (5,2%) i solidnemu wzrostowi w linii biznesowej Industrial Merchant (3,4%), głównie dzięki wysokiemu wpływowi cen i dużym wolumenom. Wzrost sprzedaży w linii biznesowej Large Industries (1,7%) wynikał z większych ilości wodoru dostarczanych do rafinerii w krajach Beneluksu, podczas gdy w sektorze stalowym i chemicznym popyt był nadal niższy. 
 • Przychody w regionie Azji i Pacyfiku wyniosły 4 794 mln euro w 2019 roku, co stanowi wzrost o 7,7% w porównywalnych warunkach. Sprzedaż w linii biznesowej Large Industries znacznie wzrosła (9,7%) dzięki uruchomieniu kilku jednostek w Chinach. Wzrost sprzedaży w linii biznesowej Industrial Merchant był solidny (3,7%), szczególnie w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. Przychody w linii biznesowej Electronics utrzymały w 2019 roku bardzo dynamiczne tempo wzrostu (10,4%), pomimo znacznego spadku sprzedaży urządzeń i instalacji w IV kwartale (w porównaniu z rekordowo wysoką sprzedażą w 2018 roku).
 • Przychody w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wyniosły 614 mln euro, co stanowi wzrost o 1,5% w porównywalnych warunkach. Linia biznesowa Industrial Merchant rozwijała się bardzo dynamicznie na Bliskim Wschodzie, w Egipcie i Indiach, w szczególności odnotowując wysoką sprzedaż helu. Nieznacznie wzrosła aktywność w linii biznesowej Large Industries, przy czym główne jednostki w tym regionie, zlokalizowane w Arabii Saudyjskiej i RPA, wykorzystują pełne moce produkcyjne. W Egipcie i Arabii Saudyjskiej nadal rozwijała się działalność w linii biznesowej Healthcare.

Do wzrostu w 2019 roku przyczyniły się wszystkie linie biznesowe, w szczególności Healthcare i Electronics. Wzrost w linii biznesowej Large Industries (3,4%) opierał się w szczególności na utrzymującej się sprzedaży wodoru w Europie i Azji oraz dzięki uruchomieniu kilku jednostek. W mniej korzystnych warunkach gospodarczych w czwartym kwartale 2019 roku wzrost sprzedaży w linii biznesowej Industrial Merchant wyniósł 1,9% w ciągu roku, głównie dzięki efektywnemu zarządzaniu cenami (3,6%), w tym helem. Silny wzrost w linii biznesowej Healthcare (5,7%) wynikał z organicznego wzrostu sprzedaży, w szczególności w sektorze domowej opieki zdrowotnej w Europie i Ameryce Łacińskiej oraz w sektorze gazów medycznych w Stanach Zjednoczonych. Przychody w linii biznesowej Electronics utrzymały bardzo dynamiczne tempo wzrostu w ciągu roku (7,9%), przy dwucyfrowym wzroście sprzedaży gazów nośnych i materiałów zaawansowanych.

Skonsolidowane przychody w linii biznesowej Engineering & Construction wyniosły 328 mln euro i były niższe w porównaniu z rokiem 2018, przy czym środki przeznaczono głównie na wewnętrzne projekty w liniach biznesowych Large Industries i Electronics. Łączna sprzedaż, obejmująca projekty Grupy, wzrosła dzięki rekordowemu poziomowi decyzji inwestycyjnych, w szczególności w linii biznesowej Large Industries.

Przychody w linii biznesowej Global Markets & Technologies wzrosły o 14,9% w 2019 roku do 552 mln euro w porównywalnych warunkach. Znacząco wzrosła sprzedaż biometanu, dzięki uruchomieniu kilku jednostek w Europie. Sprzedaż urządzeń związanych z technologią Turbo Brayton, która zmniejsza emisję gazów cieplarnianych podczas transportu gazu ziemnego drogą morską, również silnie przyczyniła się do tego wzrostu.

W 2019 roku zyski ze wzrostu wydajności znacząco zwiększyły się o 23,4% do 433 mln euro, w porównaniu z 351 mln euro w 2018 roku. Stanowiło to oszczędności na poziomie 2,7% poziomu kosztów i znacznie przekroczyło cel, który po podniesieniu na początku roku został ustalony na ponad 400 mln euro. Główne czynniki wzrostu efektywności to wprowadzenie narzędzi cyfrowych, kontynuacja planów dostosowawczych i dołączenie Airgas do programu.

Zysk operacyjny Grupy (OIR) osiągnął poziom 3 794 mln euro w 2019 roku, co oznacza opublikowany wzrost o 10,0% lub 7,5% w porównywalnych warunkach. Marża operacyjna (OIR do przychodów) wyniosła 17,3%, co stanowi wyraźny wzrost o 90 punktów bazowych w porównaniu z rokiem 2018 i o 70 punktów bazowych z wyłączeniem wpływu zmian cen energii, w tym 10 punktów bazowych z MSSF 16. Marża operacyjna w sektorze Gazów i Usług ukształtowała się na poziomie 19,1%, co oznacza poprawę o 60 punktów bazowych w porównaniu z 2018 rokiem, z wyłączeniem wpływu zmian cen energii.

Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 2 242 mln euro w 2019 roku, co oznacza wzrost o 6,1% w porównywalnych warunkach i 6,7% bez MSSF 16. 

Wyłączając stratę kapitałową na sprzedaży jednostek Fujian Shenyuan w 2019 roku oraz jednorazowy zysk finansowy w 2018 roku, zysk netto bez zdarzeń jednorazowych (udział Grupy)[1] wzrósł o 11,1%

Cash flow z działalności operacyjnej po uwzględnieniu zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy wyniósł 4 859 mln euro, co stanowi 22,2% sprzedaży Grupy (21,0% bez IFRS 16). Obrazuje to silny, opublikowany wzrost o 14,5% (8,3% bez IFRS 16).

W 2019 roku przemysłowe nakłady kapitałowe brutto Grupy wyniosły 2 636 mln euro, co stanowi znaczny wzrost o 17,2% w porównaniu z rokiem 2018 i sięgnęły 12,0% sprzedaży. Wskaźnik zadłużenia netto w stosunku do kapitału własnego wyniósł na koniec grudnia 2019 roku 64,0%, co oznacza poprawę o -480 punktów bazowych w porównaniu z końcem 2018 roku.

Przemysłowe i finansowe decyzje inwestycyjne wyniosły w 2019 roku łącznie 3,7 mld euro, co stanowi wzrost o 19,8% w porównaniu z 2018 rokiem. Przemysłowe decyzje inwestycyjne osiągnęły rekordowy poziom 3 157 mln euro, przy czym największe inwestycje dotyczyły długoterminowych kontraktów z klientami z linii biznesowej Large Industries, głównie w strategicznych zagłębiach przemysłowych, w których Grupa jest już obecna. 12-miesięczny portfel inwestycyjny pozostawał silny i wyniósł 2,9 mld euro, co stanowi wzrost w porównaniu z 2,6 mld euro na koniec 2018 roku.

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE)[1] wyniósł 8,6%, z wyłączeniem straty kapitałowej ze zbycia jednostek Fujian Shenyuan na zysku netto, co oznacza poprawę o 60 punktów bazowych w stosunku do końca grudnia 2018 roku. Poprawa ta jest zgodna z założonym przez Grupę celem NEOS, zakładającym powrót do poziomu ROCE powyżej 10% w latach 2021-2022.

W odniesieniu do pozafinansowych wyników Grupy, wskaźnik liczby wypadków powodujących niezdolność do pracy uległ poprawie i na koniec 2019 roku wyniósł 1,2. Jest to najniższy wskaźnik wypadkowości wśród pracowników w ciągu ostatnich 20 lat. W 2019 roku wskaźnik emisji dwutlenku węgla w Grupie uległ dalszemu zmniejszeniu i osiągnął w ekwiwalencie 4,6 kg CO2 / euro EBITDA[2]. Jest on niższy od początkowej prognozy, zwłaszcza w związku ze zbyciem jednostek Fujian Shenyuan, ale także z powodu kilku przeglądów konserwacyjnych u klientów, co doprowadziło do zmniejszenia wielkości produkcji. W styczniu 2020 roku, zaangażowanie Grupy zostało dwukrotnie nagrodzone przez CDP[3], który przyznał Air Liquide najwyższą ocenę "A" zarówno za działania na rzecz klimatu, jak i zrównoważone zarządzanie wodą. Ponadto, Grupa Air Liquide zatrudniała 29% kobiet wśród inżynierów i menedżerów w 2019 roku i zamierza osiągnąć 35% do 2025 roku.

Zarząd Air Liquide na posiedzeniu 10 lutego 2020 roku, przyjął zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok 2019. Biegli Rewidenci są w trakcie wydawania opinii bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,70 euro na akcję. Uwzględniając przyznanie w październiku 2019 roku 1 darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji, odnotowano znaczący wzrost proponowanej dywidendy o 12,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 11 maja 2020 roku, zaś datę wypłaty dywidendy wyznaczono na 13 maja 2020 roku.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 5 maja 2020 roku, dotyczące w szczególności:

 • proponowanemu przedłużeniu na czteroletnią kadencję pana Briana Gilvary'ego, członka Zarządu Grupy od 2016 roku oraz członka Komitetu ds. Audytu i Księgowości od 2017 roku;
 • proponowanej nominacji na czteroletnią kadencję pani Anette Bronder i pani Kim-Ann Mink. Pani Bronder wniesie do Zarządu swoją rozległa wiedzę z zakresu technologii cyfrowych, jak również doświadczenie w dużych międzynarodowych grupach w dziedzinie IT i telekomunikacji. Poza swoim wykształceniem naukowym i doświadczeniem w zakresie badań i innowacji, pani Mink wniesie do Zarządu swoje silne umiejętności przywódcze i głębokie zrozumienie sektora chemicznego.

Ponadto Zarząd odnotował wygaśnięcie kadencji pana Pierre'a Dufoura i pani Karen Katen w momencie zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2020 roku. Zarząd gorąco podziękował im za ich znaczący wkład w prace Zarządu i jego Komitetów. Ponadto Zarząd wyraził zamiar powołania pani Annette Winkler na stanowisko Przewodniczącej Komitetu ds. Środowiska i Społeczeństwa w miejsce pana Pierre'a Dufoura, pana Xaviera Huillarda jako członka Komitetu ds. Nominacji i Zarządzania w miejsce pani Karen Katen oraz Pana Briana Gilvary'ego jako członka Komitetu ds. Wynagrodzeń w miejsce pani Annette Winkler, ze skutkiem od tej daty.

Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 maja 2020 roku Zarząd będzie miał 12 członków, z których 11 jest wybieranych oraz jeden będący reprezentantem pracowników. W skład Zarządu będzie wchodzić 6 kobiet oraz 6 członków o narodowości innej niż francuska.

Ponadto Zarząd zaproponuje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dostosowało Statut do przepisów ustawy o PACTE, w celu umożliwienia mianowania drugiego dyrektora będącego reprezentantem pracowników, w przypadku gdy liczba dyrektorów jest większa niż 8 członków i który ma być mianowany przez europejską radę zakładową.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami wynikającymi z ustawy PACTE, Zarząd przedłoży do głosowania na Walnym Zgromadzeniu elementy wynagrodzenia pana Benoît Potier za rok 2019, jako Prezesa i Dyrektora Generalnego wraz z informacjami dotyczącymi wynagrodzenia wszystkich dyrektorów korporacyjnych. Walne Zgromadzenie zostanie również poproszone o zatwierdzenie zasad i kryteriów ustalania wynagrodzeń członków kadry kierowniczej, która będzie miała zastosowanie do Pana Benoît Potier oraz do Dyrektorów Spółki.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z panem Benoît Potier, Prezesem i Dyrektorem Generalnym Air Liquide, po ogłoszeniu wyników rocznych Grupy za rok 2019.

 

Przypisy

1. a, bPatrz definicja i uzgodnienia w załączniku.
2. ^ Po kursie walutowym w 2015 roku.
3. ^ Organizacja non-profit, która ocenia firmy na podstawie ich działań w zakresie ochrony klimatu.