Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki za 2018 rok: silny wzrost i poprawa we wszystkich wskaźnikach wydajności

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne
Kluczowe dane (w mln euro) 2018  2018/2017 
dane
opublikowane
2018/2017 
w warunkach
porównywalnych (a)
Przychody Grupy 
Przychody sektora Gazy i Usługi 
Zysk operacyjny (OIR)
Marża operacyjna Grupy
  Z wyłączeniem wpływu zmian cen energii

Marża operacyjna sektora Gazy i Usługi 
  Z wyłączeniem wpływu zmian cen energii
21 011
20 107
3 449 
16,4%
+10 punktów
bazowych

18,3%
+30 punktów
bazowych
+3,3%
+2,4%
+2,5%
+6,1%
+5,2%
+7,6%
Zysk netto (udział Grupy)
Zysk netto na akcję (w euro)
2 113
4,95
+4,2% (b)
+4,0% (b)
+8,7% (c)
 
Proponowana dywidenda za rok 2018 (w euro) 2,65  +0,0%  
Cash flow netto z działalności operacyjnej 4 716 +10,9%  
Zadłużenie netto na 31.12.2018 (w mld euro) 12,5 -0,8  
Zwrot z zaangażowanego kapitału - ROCE  8,0%  +30 bps (d) +30 bps (e)


(a) Z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz wpływu znaczących zmian. (b) W porównaniu do zysku netto bez zdarzeń jednorazowych za 2017 rok, z wyłączeniem wpływu znaczących zmian oraz reformy podatkowej w USA, które nie mają wpływu na cash flow w 2017 roku. (c) W porównaniu do wyniku bez zdarzeń jednorazowych oraz zmian kursów walutowych za 2017 rok.  (d) W porównaniu do zwrotu z zaangażowanego kapitału ROCE bez zdarzeń jednorazowych za 2017 rok. (e) W porównaniu do zwrotu z zaangażowanego kapitału ROCE bez zdarzeń jednorazowych oraz z wyłączeniem zmian kursów walutowych za 2017 rok. 

Komentując wyniki Grupy za rok 2018, Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział:

Rok 2018 był wyjątkowo mocny, obserwując zarówno wzrost sprzedaży do 21 miliardów euro, wzrost zysku netto do 2,1 miliarda euro, czy też efektywność i korzyści wynikające z synergii, a także wysoki poziom decyzji inwestycyjnych w przemyśle. 

Odnotowano najwyższy wzrost sprzedaży od 2011 roku. Wszystkie obszary działalności rosną, w szczególności w sektorze Gazy i Usługi, który stanowi 96% przychodów Grupy, a ostatni kwartał był szczególnie dynamiczny w obszarze linii biznesowej Electronics oraz Industrial Merchant. Z geograficznego punktu widzenia odnotowano wzrost we wszystkich regionach, zwłaszcza w obu Amerykach i Azji-Pacyfiku, w szczególności w Chinach.

Korzyści wynikające z synergii z Airgas zostały osiągnięte na rok przed planowanym czasem, co potwierdza pomyślnie zakończoną integrację. Ponadto przekroczono cele wydajności operacyjnej, przyczyniając się do poprawy marży operacyjnej w sektorze Gazów i Usług, z wyłączeniem wpływu zmian cen energii. Począwszy od 2019 roku roczny cel korzyści z wydajności dla Grupy został podniesiony do 400 mln euro, o 100 mln euro więcej, niż cel pierwotnie ogłoszony w programie NEOS.

Cash flow wzrósł i przyczynił się do znacznego obniżenia wskaźnika zadłużenia do 69%. Bilans Grupy jest silny, a wartość wskaźnika ROCE została poprawiona, osiągając 8,3%, z wyłączeniem wpływu zmian kursów walutowych, zgodnie z celem ogłoszonym w programie NEOS.

Ze względu na znaczące możliwości przemysłowe pozostają znaczące, decyzje inwestycyjne Grupy sięgnęły ponad 3 miliardów euro. Portfel inwestycyjny wyniósł 2,2 mld euro, umożliwiając przyszły wzrost.

Grupa Air Liquide jest pewna, przy założeniu porównywalnych warunków działalności biznesowej, zdolności dalszego generowania wzrostu zysku netto w 2019 roku, zakładając stałe kursy walutowe."

Najważniejsze osiągnięcia w 2018 roku

 • Rozwój przemysłu: podpisanie nowych kontraktów długoterminowych na budowę jednostek produkcji wodoru (Korea Południowa, kraje Beneluksu) i dwóch bloków produkujących gazy atmosferyczne (Rosja); dostawy tlenu dla strategicznego klienta Grupy w Stanach Zjednoczonych; wejście na rynek Kazachstanu; rekordowy rok dla elektroniki, w szczególności dziewięć inwestycji w ultra czysty azot i doskonały odbiór oferty enScribeTM; rozbudowa największej na świecie jednostki rozdziału powietrza (Republika Południowej Afryki).
 • Nowe przejęcia w linii biznesowej Healthcare: w Arabii Saudyjskiej (terapia w warunkach domowych) oraz inwestycja w EOVE, francuski startup specjalizujący się w przenośnych respiratorach.
 • Innowacje: inauguracja Kampusu Innowacji w Paryżu na "Plateau de Saclay", gromadzącego w jednym miejscu największe centrum badawczo-rozwojowe Grupy, ekspertów biznesowych i zaawansowany technologicznie akcelerator startupów.
 • Grupa ogłasza swoje zobowiązania na rzecz klimatu, mające na celu obniżenie wskaźnika emisji dwutlenku węgla i ograniczenie o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla do 2025 roku, w porównaniu do 2015 roku. Podpisano umowę na zakupu 50 megawatów (MW) energii odnawialnej z farm wiatrowych.
 • Energia wodorowa
  • mobilność: ogłoszenie budowy pierwszej jednostki na skalę światową do produkcji ciekłego wodoru w Stanach Zjednoczonych;
  • zaawansowane technologie oraz inauguracja pilotażowego zakładu produkującego wodór metodą elektrolizy wody bez emisji dwutlenku węgla w Danii;
  • nowe partnerstwo w Chinach i Japonii w celu wspierania rozwoju technologii wodorowych;
  • Rada ds. Wodoru: której członkami są 54 światowe korporacje, a współprzewodniczącym jest Benoît Potier.
 • Rozwój rynku biometanu poprzez uruchomienie 5 nowych jednostek produkcyjnych (Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania) oraz nowe decyzje inwestycyjne w Europie Północnej i Stanach Zjednoczonych.

Przychody Grupy za rok 2018 wyniosły 21 011 mln euro, co stanowi wzrost o 6,1% w porównywalnych warunkach, powyżej górnej granicy założonej w programie NEOS. Na to osiągnięcie miał wpływ wzrost sprzedaży w sektorze Gazów i Usług o 5,2%, linii biznesowej Engineering & Construction (31,5%) oraz silny wzrost w linii biznesowej Global Markets & Technologies (29,6%). Niekorzystny wpływ zmian kursów walutowych (-3,6%) w 2018 roku złagodniał w ciągu roku, głównie z powodu silniejszego dolara amerykańskiego względem euro. Wpływ cen energii, negatywny w pierwszym kwartale, w drugim kwartale stał się pozytywny i wyniósł +1,3% w okresie roku. Sprzedaż Airgas Refrigerants pod koniec 2017 roku miała znaczący wpływ na poziomie -0,5% w 2018 roku. Opublikowane przychody Grupy wzrosły o 3,3% w stosunku do roku 2018.

Przychody w sektorze Gazów i Usług wyniosły w 2018 roku 20 107 mln euro, co stanowi wzrost o 5,2% w porównywalnych warunkach. Wszystkie regiony przyczyniły się do tego wzrostu.

 • Przychody w sektorze Gazów i Usług w obu Amerykach wyniosły 7 982 mln euro w 2018 roku. Wzrost, który poprawiał się kwartał do kwartału, wyniósł 5,2% w ciągu roku. Wzrost przychodów w linii biznesowej Large Industries był wysoki (5,4%) zarówno dla gazów atmosferycznych, jak i w wodoru. Sprzedaż w linii biznesowej Industrial Merchant odnotowała znaczny wzrost (4,6%), pomimo wysokiej presji cenowej. Przychody w linii biznesowej Healthcare kontynuowały wzrost (8,2%), pomimo ograniczonych akwizycji. Linia biznesowa Electronics odnotowała wzrost przychodów o 6,7% w ciągu roku.
 • Przychody w Europie wyniosły 7 111 milionów euro, co stanowi wzrost o 2,5% w skali roku. Sprzedaż w linii biznesowej Large Industries uległa poprawie (1,9%), szczególnie w zakresie gazów atmosferycznych. Odnotowano znaczny wzrost w linii biznesowej Industrial Merchant (3,2%), pomimo presji cenowej rosnącej przez cały rok. Linia biznesowa Healthcare kontynuowała stabilny wzrost (4,8%), głównie poprzez organiczny wzrost sprzedaży.
 • Przychody w regionie Azji-Pacyfiku wyniosły w 2018 roku 4 359 milionów euro, co stanowi wzrost o 8,2%. W linii biznesowej Large Industries na większą sprzedaż (3,5%) wpłynęła rozbudowa jednostek w pierwszej połowie roku oraz uruchomienia na koniec roku. Sprzedaż w linii biznesowej Industrial Merchant odnotowała znaczny wzrost w regionie (7,0%), szczególnie w Chinach. Przychody w linii biznesowej Electronics zanotowały rekordowy wzrost o 17,1%, dzięki znaczącej sprzedaży gazu i wyjątkowo wysokiej sprzedaży sprzętu i instalacji.
 • Przychody w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wyniosły 655 milionów euro, co stanowi wzrost o 15,5% w skali roku. W linii biznesowej Large Industries na sprzedaż w 2018 roku wpłynęło uruchomienie w grudniu 2017 roku największej jednostki rozdziału powietrza na świecie w Republice Południowej Afryki. Dynamika biznesu w Egipcie pozostała wysoka.

Wkład w przychody w sektorze Gazów i Usług miały wszystkie linie biznesowe. Wzrost w linii biznesowej Industrial Merchant był wysoki i wyniósł 4,5%, przy znaczącym wpływie cen (2,5%), który był silniejszy w drugiej połowie (3,1%) niż w pierwszej połowie roku (1,9%). Wzrost w linii biznesowej Large Industries wyniósł 4,7%, na co wpłynęło uruchomienie jednostki rozdziału powietrza w RPA w grudniu 2017 roku oraz utrzymujący się popyt na tlen, szczególnie w obu Amerykach i Azji. Wzrost sprzedaży w linii biznesowej Healthcare był silny i wyniósł 5,7%, pomimo ograniczonych akwizycji. Linia biznesowa Electronics odnotowała rekordowy wzrost o 9,9%, z wyraźnym wzrostem w zakresie gazów nośnych i zaawansowanych materiałów oraz wyjątkowo wysoką sprzedażą sprzętu i instalacji.

Przychody w linii biznesowej Engineering & Construction za rok 2018 wyniosły łącznie 430 milionów euro, co stanowi wzrost o 31,5% w porównaniu do roku 2017, co wynikało ze stopniowej poprawy w zakresie zamówień, które obserwowano od początku 2017 roku.

Sprzedaż w linii biznesowej Global Markets & Technologies wzrosła o 29,6% w 2018 roku do 474 milionów euro, do której w największym stopniu przyczyniła się działalność w zakresie biogazu.

Dodatkowe synergie związane ze spółką Airgas wyniosły w 2018 roku 76 mln USD, a zrealizowane synergie od czasu przejęcia wyniosły 290 mln USD. Przewidywany cel na zrealizowane synergie w wysokości 300 milionów dolarów USA został zatem osiągnięty w pierwszym kwartale 2019 roku, tj. ponad rok wcześniej, niż pierwotnie planowano.

W skali roku zyski ze wzrostu wydajności wyniosły 351 milionów euro, znacznie powyżej rocznego celu ogłoszonego w programie NEOS, wynoszącego ponad 300 milionów euro. Silna dynamika inwestycji na głównych rynkach naszych klientów doprowadziła do zwiększenia możliwości inwestycyjnych Grupy oraz liczby podpisanych nowych długoterminowych kontraktów. W tym sprzyjającym środowisku dla przyszłego wzrostu i dla zapewnienia celu NEOS osiągnięcia ROCE przekraczającego 10% w latach 2021-2022, Grupa znacząco wzmacnia swój program wydajności. Począwszy od 2019 roku roczny docelowy poziom wydajności został ustalony w wysokości ponad 400 milionów euro.

Zysk operacyjny Grupy (OIR) osiągnął poziom 3 449 milionów euro w roku 2018, co stanowi wzrost o 6,7% bez wpływu zmian kursów walutowych. Marża operacyjna (OIR do przychodów) wyniosła 16,4%, a 16,6% z wyłączeniem wpływ cen energii, co stanowi wzrost o 10 punktów bazowych w porównaniu do 2017 roku. Z wyłączeniem wpływu cen energii marża operacyjna dla sektora Gazów i Usług wzrosła o 30 punktów bazowych w porównaniu z 2017 rokiem.

Zysk netto (udział Grupy) wyniósł w 2011 roku 2 113 milionów euro, co stanowi wzrost o 4,2% w porównaniu z zyskiem netto za 2017 rok bez zdarzeń jednorazowych, z wyłączeniem wpływu znaczących zmian oraz reformy podatkowej w USA, które nie mają wpływu na cash flow w 2017 roku, oraz o 8,7%, również z wyłączeniem zmian kursów walutowych.

Cash flow z działalności operacyjnej po uwzględnieniu zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy wyniósł 4 138 milionów euro, co stanowi 19,7% sprzedaży Grupy. Pozwoliło to w szczególności na sfinansowanie przemysłowych nakładów kapitałowych netto, które wyniosły 2,2 mld euro, a także obniżenie wskaźnika zadłużenia do kapitału z 80% na koniec 2017 roku do 68,8% na koniec 2018 roku. Przemysłowe nakłady kapitałowe brutto wyniosły 10,7% sprzedaży.

Przemysłowe i finansowe decyzje inwestycyjne przekroczyły 3,1 miliarda euro, co stanowi wzrost o 22% w porównaniu do 2,6 miliarda euro w 2017 roku. Był to rekordowy poziom, bez uwzględnienia znaczących przejęć. Pomimo tego wyjątkowo wysokiego poziomu decyzji inwestycyjnych, 12-miesięczny portfel inwestycyjny wyniósł 2,6 miliarda euro na dzień 31 grudnia 2018 roku, o 500 milionów euro więcej w porównaniu z 2017 rokiem.

Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł 8,0%, co stanowi wzrost o 30 punktów bazowych, w porównaniu do zwrotu z zaangażowanego kapitału ROCE bez zdarzeń jednorazowych za 2017 rok (7,7%). Wyłączając zmiany kursów walutowych, ROCE poprawił się o 60 punktów bazowych. Celem Grupy, stanowiącym część programu NEOS, jest osiągnięcie poziomu ROCE powyżej 10% do 2021/2022.

Ponadto od wielu lat Air Liquide angażuje się w zrównoważony rozwój, zwłaszcza w celu ograniczenia własnej emisji CO2, jak również swoich klientów. 30 listopada 2018 roku Grupa przedstawiła swoje cele na rzecz klimatu, w szczególności ograniczenia wskaźnika emisji dwutlenku węgla1 o 30% w okresie od 2015 do 2025 roku w zakresie globalnym, obejmującym jej aktywa, klientów i ekosystemy. Cele te są najbardziej ambitne w swoim sektorze i są zgodne z programem NEOS.

Zarząd Air Liquide na posiedzeniu dnia 13 lutego 2019 roku, przyjął zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok 2018. Biegli Rewidenci są w trakcie wydawania opinii bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,65 euro na akcję, na poziomie z poprzedniego roku. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 20 maja 2019 roku, zaś datę wypłaty wyznaczono dywidendy na 22 maja 2019 roku. Ponadto Zarząd zdecydował o przyznaniu w drugiej połowie 2019 roku 1 darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji. Datę przydziału ustalono na 9 października 2019 roku. 

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 7 maja 2019 roku, w tym przedłużenie na cztery lata kadencji następujących członków zarządu:

 • Pani Siân Herbert-Jones, członka Zarządu Grupy od 2011 roku i przewodniczącej Komitetu ds. Audytu i Księgowości od 2015 roku;
 • Pani Geneviève Berger, członka Zarządu Grupy od 2015 roku i członka Komitetu ds. Środowiska i Społeczeństwa od 2017 roku.

Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 maja 2019 roku Zarząd Spółki będzie składać się z 12 członków, z których 11 jest wybieranych oraz jeden Dyrektor będący reprezentantem pracowników. W skład Zarządu będzie wchodzić siedmiu mężczyzn i pięć kobiet, a sześciu członków posiada narodowość inną niż francuska.

Ponadto, Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia kierownictwa na lata 2018 i 2019, mające zastosowanie do pana Benoît Potier, Prezesa i Dyrektora Generalnego, którego szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide. Zgodnie z ustawą Sapin 2, akcjonariusze zostaną zaproszeni do głosowania nad elementami wynagrodzenia Prezesa i Dyrektora Generalnego za rok 2018 oraz poproszeni o zatwierdzenie zasad i kryteriów ustalania jego wynagrodzenia, obowiązujących w 2019 roku.

1w ekwiwalencie kg CO2 / zysk operacyjny przed amortyzacją