Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki za 2013 rok: kolejny rok rozwoju. Wzrost marży operacyjnej i zysku netto.

Kluczowe dane za 2013 rok 

  • Przychody Grupy: 15 225 mln euro; +3,7%*
  • Wzrost marży operacyjnej: 16,9% 
  • Zysk netto: 1 640 mln euro; +5,5%*
  • Proponowana dywidenda za rok 2013: 2,55 euro na akcję; wzrost o 2,0%

Najważniejsze osiągnięcia w 2013 roku

  • Utrzymujące się inwestycje na rynkach rozwijających się: duże zagłębia przemysłowe (Antwerpia, Rotterdam, Bayport), zgazowywanie w Chinach
  • Dalsze przejęcia: w Opiece Zdrowotnej we Francji, Polsce, Skandynawii i Australii; oraz w Elektronice w USA
  • Innowacje i technologia: uruchomienie największej na świecie jednostki produkcji helu w Katarze; nowe działania podjęte w zakresie energii wodorowej; rozwinięcie nowych struktur innowacyjnych

* Po uwzględnieniu zmian kursów walutowych oraz cen gazu ziemnego

 

Komentując wyniki Grupy za rok 2013, Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział:

„Na rozwój Grupy w 2013 roku miały wpływ bardziej sprzyjająca sytuacja gospodarcza oraz przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i Chinach. 
Dalszy wzrost wyniku operacyjnego nastąpił dzięki połączeniu globalnej obecności, inicjatyw na rynkach rozwijających się i wzmożonej wydajności. Wynik ten pokazuje, że Grupa realizuje swoje cele regularnej poprawy marży i wzrostu zysku netto. 
W 2013 roku Grupa dostosowała swoje struktury do dynamiki rynków, tak aby zapewnić swoją konkurencyjność i długofalowy rozwój. 
Ponadto, decyzje inwestycyjne na łączną kwotę 2,7 mld euro, podpisanie nowych kontraktów oraz uruchomienie 23 jednostek produkcyjnych, jak również innowacje i opracowywane technologie, przyczynią się do naszego rozwoju w kolejnych latach. 
W tym kontekście oraz uwzględniwszy pogorszenie warunków biznesowych, Grupa Air Liquide jest pewna swojej zdolności do dalszego generowania wzrostu zysku netto w 2014 roku."

Skonsolidowane przychody za rok 2013 wyniosły 15 225 mln euro, co stanowi wzrost o 3,7% po uwzględnieniu zmian kursów walutowych oraz cen gazu ziemnego oraz niewielki spadek (-0,7%) według opublikowanych danych. Sektor Gazów i Usług wykazał wzrost o 4,0% po uwzględnieniu różnic kursowych oraz wpływu gazu ziemnego, odzwierciedlając poprawę wyników w ciągu roku.

Wszystkie linie biznesowe w sektorze Gazów i Usług odnotowały wzrost. Wzrost w linii biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries) wynikł w znacznej mierze ze wzrostu zapotrzebowania na wodór w przemyśle rafineryjnym i chemicznym w Stanach Zjednoczonych i zapotrzebowania na tlen w Europie Wschodniej. Wzrost w linii biznesowej Opieka Zdrowotna (Healthcare) odnotowano we wszystkich strefach geograficznych i był napędzony przez przejęcia w Europie. Wzrost w linii biznesowej Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant) zapewniło utrzymanie zarówno ilości, jak i cen w Ameryce Północnej oraz zwiększonej sprzedaży helu i gazów specjalnych w Azji. Wzrost w linii biznesowej Elektronika (Electronics) odnotowano od trzeciego kwartału 2013 roku dzięki sprzedaży sprzętu i instalacji w Stanach Zjednoczonych i Chinach oraz przejęciu firmy Voltaix.

Podobnie, wysoki poziom zamówień w linii biznesowej Inżynieria i Technologia (Engineering & Technology) o wartości 1,9 mld euro potwierdza zaufanie naszych klientów w średnim okresie.

Marża z działalności operacyjnej wyniosła 16,9% (+20 punktów bazowych), głównie ze względu na zyski w wydajności wynoszące 303 mln euro. Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 1 640 mln euro, co stanowi wzrost o 5,5% po zmian kursów walutowych oraz cen gazu ziemnego, a opublikowany 3,1%. Cash flow (z uwzględnieniem zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy) wzrósł o 3,5%. Zadłużenie netto odnotowało niewielki spadek i wynosi 6 062 mln euro, stanowiąc 56% kapitału własnego. Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł 11,1%, zgodnie z docelowym zakresem od 11% do 13%.

Zarząd Air Liquide na posiedzeniu dnia 17 lutego 2014 roku, przyjął zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok 2013. Opinia niezależnego biegłego rewidenta jest przygotowywana przez audytorów zewnętrznych.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,55 euro na akcję, co stanowi wzrost o 2,0%, Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 16 maja 2014 roku, zaś datę wypłaty dywidendy na 21 maja 2014 roku. Dodatkowo, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu jednej darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji na dzień 2 czerwca 2014 roku, z zastrzeżeniem zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w szczególności przedłużenie na cztery lata kadencji na stanowiskach dyrektorów Panom Benoît Potier, Paul Skinner oraz Jean-Paul Agon.

Zarząd potwierdził swoją intencję odnowienia pełnomocnictwa Pana Benoît Potier jako Prezesa i Dyrektora Generalnego, co ma nastąpić na posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Zarząd potwierdził także swoją zgodę na przyjęcie zasady wyznaczania Dyrektorów wyższego szczebla przez Zarząd, gdy Prezes Zarządu przyjmuje także rolę Dyrektora Generalnego.

Zarząd akceptuje decyzję Pani Béatrice Majnoni d’Intignano o nieprzedłużaniu kadencji, która wygasa po zakończeniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd podziękował serdecznie za jej istotny wkład wniesiony w prace Zarządu oraz Komitetów. Zarząd zatwierdził powołanie na stanowisko Dyrektora Pani Sin-Leng Low and Pani Annette Winkler na czteroletnią kadencję.

Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia kierownictwa na lata 2013 i 2014. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide. W związku z dwiema uchwałami związanymi z zasadą “Say on Pay”, składniki wynagrodzenia kierownictwa za rok 2013 zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy.

Zarząd zaleca, zgodnie z pozytywną opinią wydaną przez francuską Radę Pracowników, mianowanie pracownika mogącego stać się członkiem Zarządu w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu tegorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.