Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki w roku 2011: wysoki wzrost sprzedaży i zysku. Stabilny model rozwoju.

Podstawowe dane

  • Przychody Grupy: 14 457 mln euro, wzrost o 7,2%
  • Zysk netto: 1 535 mln euro, wzrost o 9,4%
  • Proponowana dywidenda za rok 2011: 2,50 euro na akcję, wzrost o 6,4%

Najważniejsze osiągnięcia

  • Wzrost na rynkach rozwijających się: wejście na rynki Meksyku i Ukrainy, liczne inwestycje w Chinach, Rosji, Singapurze, Filipinach, Chile, Arabii Saudyjskiej…
  • Kontynuacja przejęć w sektorze Opieki Zdrowotnej: Francja, Niemcy
  • Nowe kontrakty w sektorze Energetyki, Środowiska i Nowych Technologii: ogniwa fotowoltaiczne, gazyfikacja w Chinach, energia wodorowa

Zarząd Air Liquide, który odbył posiedzenie dnia 16 lutego 2012 roku, przyjął poddane audytowi sprawozdania finansowe za rok 2011. Opinia niezależnego biegłego rewidenta zostanie przygotowana przez audytorów zewnętrznych.

Skonsolidowane przychody za rok 2011 wyniosły 14 457 mln euro. Sektor Gazu i Usług wykazał silną tendencję wzrostową - wzrost o 7,5% względem porównywalnego okresu, w szczególności na rynkach rozwijających się, które stanowią obecnie 21% sprzedaży. Ważne wydarzenia tego roku obejmują silny wzrost w sektorze Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries), gdzie na początku roku miało miejsce uruchomienie kilku nowych jednostek produkcyjnych; prężność w sektorze Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant) w aspekcie zmieniającego się otoczenia; rozwój w sektorze Elektroniki (Electronics), ciągły rozwój sektora Opieki Zdrowotnej (Healthcare). Niemniej jednak, w czwartym kwartale nastąpiło spowolnienie, najbardziej widoczne w sektorze elektronicznym i metalurgicznym, związane z globalną sytuacją ekonomiczną.

Marża z działalności operacyjnej wyniosła 16,7% (16,8% z wyłączeniem wpływu gazu naturalnego, wzrost o 10 punktów bazowych), głównie ze względu na zyski w wydajności wynoszące 270 mln euro, powyżej założeń dla celów rocznych. Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 1 535 mln euro, wzrost o 9,4%.

Zadłużenie netto utrzymuje się na stabilnym poziomie 5 248 mln euro, przy stałych wartościach granicznych i niezmienionych kursach walut, skutkując osiągnięciem wskaźnika finansowania działalności na poziomie 53%. Zwrot na zaangażowanym kapitale wyniósł 12,1% i jest zgodny z założeniami programu ALMA 2015.

Wypowiedź Pana Benoît Potier, Prezesa i Generalnego Dyrektora Wykonawczego Grupy Air Liquide, na temat wyników finansowych za 2011 rok:
“W 2011 roku, Grupa Air Liquide kontynuowała silny wzrost i realizację przyjętego modelu biznesowego, zwłaszcza na rynkach rozwijających się, gdzie sprzedaż wzrosła w ubiegłym roku o ponad 20%.
Ta dynamika, wraz z realizowanymi na bieżąco programami zwiększenia wydajności na skalę globalną, przyczyniła się do dalszej poprawy wyniku z działalności operacyjnej, co potwierdza zdolność Grupy do dostosowania się do różnorodnych warunków i generowania zysków przy jednoczesnej kontroli wydatków.
W 2011 roku, decyzje inwestycyjne osiągnęły wartość 2 mld euro, z czego ponad 60% było realizowanych na rynkach rozwijających się. Ponadto, zawarcie nowych kontraktów oraz ciągłe innowacje powodują rozszerzenie naszej działalności, zapewniając Grupie możliwość wzmocnienia pozycji na rynkach charakteryzujących się wysokim wzrostem. W związku z tym, Grupa jest przekonana, że w perspektywie średniookresowej zostaną zrealizowane cele w ramach programu ALMA 2015.
W tym kontekście, mimo głębokiego kryzysu ekonomicznego, Air Liquide nadal ma na celu zwiększenie zysku netto w 2012 roku.”

Podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 euro na akcję, co stanowi wzrost o 6,4%. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 11 maja, zaś datę wypłaty dywidendy na 16 maja 2012 roku. Co więcej, Zarząd zdecydował o przyznaniu jednej darmowej akcji na każde 10 posiadanych akcji, co nastąpi 31 maja 2012 roku, z zastrzeżeniem koniecznych zatwierdzeń na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzaniu Akcjonariuszy, w szczególności przedłużenie na cztery lata kadencji Pani Karen Katen na stanowisku członka zarządu, oraz wyznaczenia jako członka zarządu Pana Pierre’a Dufour’a, Starszego Dyrektora i Wiceprezesa Air Liquide Group. Pan Pierre Dufour wniesie do Zarządu swoją szeroką wiedzę na temat branży inżynieryjnej i gazowej, a także bogate doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Zarząd akceptuje decyzje Profesora Rolfa Krebsa i Pana Jean-Claude’a Buono o nieprzedłużaniu kadencji członków zarządu. Zarząd podziękował im serdecznie za duży wkład wniesiony w prace zarządu Air Liquide w ostatnich latach. Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych na 2012 rok. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide.