Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki w 2012 roku: wzrost sprzedaży i zysku. Inwestycje w najbardziej dynamicznie rozwijające się rynki.

Kluczowe dane

  • Przychody Grupy: 15 326 mln euro, wzrost o 6%
  • Zysk netto: 1 609 mln euro, wzrost o 4,9%
  • Proponowana dywidenda za rok 2012: 2,50 euro na akcję, wzrost o 10,3%

Najważniejsze osiągnięcia

  • Dalszy wzrost na rynkach rozwijających się: nowe inwestycje w Rosji, Chinach, Polsce, Brazylii, Katarze, Meksyku, Afryce południowej…
  • Nowe przejęcia w sektorze Opieki Zdrowotnej: LVL Médical (Francja), Gasmedi (Hiszpania)
  • Nowe projekty w energetyce wodorowej: Niemcy, Japonia, Holandia, Norwegia, Szwajcaria
  • Postęp technologiczny: ekstremalna kriogenika i kosmonautyka (system wznoszenia Ariane, ITER ...)

Zarząd Air Liquide, który odbył posiedzenie dnia 13 lutego 2013 roku, przyjął poddane audytowi sprawozdania finansowe za rok 2012. Opinia niezależnego biegłego rewidenta zostanie przygotowana przez audytorów zewnętrznych.

Skonsolidowane przychody za rok 2012 wyniosły 15 326 mln euro. Sektor Gazu i Usług wykazał wzrost o 6,5%, mimo niekorzystnej globalnej sytuacji ekonomicznej. Na rynkach rozwijających się, które stanowią 23% sprzedaży, odnotowano dwucyfrowy wzrost (+11%) względem porównywalnego okresu, podczas gdy na rynkach rozwiniętych wzrost wyniósł 1%. W czwartym kwartale odnotowano poprawę wyników we wszystkich regionach.

Ważne wydarzenia tego roku obejmują stały wzrost w linii biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries), wynikający w znacznej mierze ze wzrostu zapotrzebowania na wodór w przemyśle rafineryjnym i chemicznym w Azji i Stanach Zjednoczonych oraz wzrost linii biznesowej Opieka Zdrowotna (Healthcare), opierający się na wzroście wewnętrznym i przejęciach w Europie. Działalność w linii biznesowej Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant) nieco wzrosła w bardzo konkurencyjnym środowisku, podczas gdy w linii biznesowej Elektronika (Electronics) odnotowano oznaki ożywienia w czwartym kwartale.

Zysk operacyjny wzrósł o 6,3% i wyniósł 2 560 mln euro. Marża z działalności operacyjnej, dzięki wzrostowi wydajności, wyniosła 284 mln euro i jest stabilna na poziomie 16,7%. Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 1 609 mln euro, wzrost o 4,9%. Cash flow (w uwzględnieniem zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy) wzrósł o 11,7%. Zadłużenie netto utrzymuje się na stabilnym poziomie 6 103 mln euro (bez przejęć), skutkując osiągnięciem wskaźnika zadłużenia na poziomie 58%. Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) (pro forma*) wyniósł 11,9%.

Wypowiedź Pana Benoît Potier, Prezesa i Generalnego Dyrektora Wykonawczego Grupy Air Liquide, na temat wyników finansowych za 2012 rok:

„Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego w 2012 roku, Grupa odnotowuje solidne wyniki. Nasza szeroka obecność geograficzna, inicjatywy na nowych rynkach i przejęcia celowe umożliwiają nam dalszy wzrost aktywności i wyników operacyjnych.
W 2012 roku łączna kwota decyzji inwestycyjnych wzrosła do 2,9 mld euro, osiągając najwyższy poziom od 2007 roku. Wzrost ilości zamówień w sektorze Inżynieria i Budownictwo (Engineering & Construction), wysoki poziom naszego 12-miesięcznego portfela możliwości inwestycyjnych oraz planowane uruchomienie 50 zakładów w ciągu najbliższych dwóch lat umacniają zaufanie klientów w perspektywie średnioterminowej.
Grupa kontynuuje proces wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności w celu zapewnienia rentownego wzrostu w perspektywie długoterminowej, w oparciu o zrównoważony program inwestycyjny oraz program wydajnościowy (wzrost wydajności o 30% do wysokości 1,3 mld euro w latach 2011-2015).
Uwzględniwszy pogorszenie się warunków towarzyszących działalności biznesowej, Grupa Air Liquide jest pewna swojej zdolności do generowania w kolejnym roku wzrostu zysku netto w 2013 roku."

* Pro forma: włączając wpływ zysku przejęcia spółek LVL Médical i Gasmedi w ujęciu rocznym.

Podczas kolejnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,50 euro na akcję, co stanowi wzrost o 10,3%, uwzględniając przyznanie jednej darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji w 2012 roku Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 16 maja, zaś datę wypłaty dywidendy na 22 maja 2013 roku.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzaniu Akcjonariuszy, w szczególności przedłużenie na cztery lata kadencji na stanowiskach dyrektorów Panu Thierry Desmarest oraz Panu Thierry Peugeot. Mandat Pana Alaina Joly będzie wygasać na następnym WZA. Członek Zarządu od 1982 roku, Pan Alain Joly był Prezesem i Generalnym Dyrektorem Wykonawczym od 1995 do 2001, a następnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej od 2001 do 2006 roku. Rada wyraziła swoje najszczersze podziękowania za jego ogromny wkład w rozwój Air Liquide w ciągu tych lat.

Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych na 2013 rok. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide.