Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Dobre wyniki w 2010 roku: duży wzrost sprzedaży i zysku netto. Poprawa cyklu inwestycyjnego.

Główne dane

  • Przychody Grupy wyniosły 13 488 milionów euro, co stanowi wzrost o 12,6%
  • Zysk netto na poziomie 1 404 milionów euro, wzrost o 14,1%
  • Proponowana dywidenda za rok 2010 w wysokości 2,35 euro za akcję, wzrost o 11,4%

Najważniejsze osiągnięcia

  • Uruchamianie nowych jednostek produkcyjnych w tempie dwóch zakładów miesięcznie
  • Wzrost na rynkach rozwijających się: nowe zakłady w Panamie i Turcji, nowe kontrakty w Indiach, Chinach, Polsce, Rosji…
  • Przejęcia w sektorze Opieki Zdrowotnej: Australia, Korea Południowa, Francja
  • Projekty w sektorze Energetyki i Środowiska: instalacje do wychwytywania i składowania dwutlenku węgla w Stanach Zjednoczonych, instalacje wodorowe w Arabii Saudyjskiej

Na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2011 roku zarząd spółki Air Liquide przyjął zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2010. Zewnętrzni rewidenci przygotowują aktualnie opinię bez zastrzeżeń z badania sprawozdania.

Skonsolidowane przychody w 2010 roku wyniosły 13 488 milionów euro. Poprawa sytuacji w sektorze gazu i usług (wzrost o 10,3% względem porównywalnego okresu) nabierała tempa kwartał po kwartale we wszystkich regionach, w szczególności na rynkach rozwijających się (29% względem porównywalnego okresu). Do innych ważnych wydarzeń zalicza się silny wzrost w sektorze biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries), gdzie odnotowano rekordową liczbę nowych zakładów i uruchomionej w nich produkcji. Wyniki w sektorze Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant) utrzymały się na stałym poziomie. Poprawa sytuacji nastąpiła w sektorze Elektroniki (Electronics), zaś w sektorze Opieki Zdrowotnej (Healthcare) odnotowano rewelacyjne wyniki.

Zysk netto (udział Grupy) wzrósł o 14,1% w stosunku do wcześniejszych wyników grupy, zaś marża z działalności operacyjnej osiągnęła wartość 16,7%, co stanowi wzrost o 40 punktów bazowych w porównaniu do 2009 roku. Częściowo było to spowodowane zyskami w wydajności, które osiągnęły roczną wartość 280 milionów euro.

Zadłużenie netto spadło o 183 miliony euro i osiągnęło wartość 5 039 milionów euro przy niezmienionych kursach walut, skutkując osiągnięciem wskaźnika finansowania działalności na poziomie 55%. Zwrot na zaangażowanym kapitale wzrósł do 12,1%.

Wypowiedź Benoît Potiera, Prezesa i Generalnego Dyrektora Wykonawczego Grupy Air Liquide, na temat wyników finansowych za 2010 rok:
„W 2010 roku zaobserwowaliśmy zmianę kursu w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności i lokalizacjach oraz ogólną poprawę wyników. Grupa wzmocniła swoją pozycję na rynkach rozwijających się, które stanowią 19% rocznej sprzedaży w sektorze gazu i usług. Te rezultaty - w połączeniu z naszymi bieżącymi programami na rzecz zwiększania wydajności - przyczyniły się do dalszej poprawy wyniku z działalności operacyjnej i lepszych wyników w bilansie.
Poprawa długoterminowego cyklu inwestycyjnego, której przykładem może być podpisanie nowych umów we wszystkich obszarach działalności, umożliwiła nam podwojenie liczby decyzji inwestycyjnych do poziomu 2,2 miliarda EUR w porównaniu z 2009 r. Nowa dynamika jest już bardzo widoczna za sprawą programu ALMA 2015 i wsparcia ze strony pięciu sektorów generujących wzrost (energetyka, środowisko, rynki rozwijające się, opieka zdrowotna, zaawansowane technologie). Ta dynamika umożliwi nam wykorzystanie wielu możliwości do wzrostu i przyspieszy nasz długoterminowy rozwój.
Mając na uwadze powyższe, przy założeniu normalnych warunków gospodarczych, spółka Air Liquide rozpoczyna 2011 rok z perspektywą stabilnego wzrostu zysku netto”.

Podczas kolejnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,35 euro na akcję, co stanowi wzrost o +11,4%, biorąc pod uwagę przydział akcji w ofercie publicznej w lipcu 2010 roku. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 11 maja 2011 roku, zaś datę wypłaty dywidendy na 16 maja 2011 roku.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione walnemu zgromadzaniu akcjonariuszy, w szczególności przedłużenie na cztery lata kadencji członków zarządu, Pana Gérard de La Martinière i Pana Cornelis van Lede, powołanie Pani Siân Herbert-Jones z Wielkiej Brytanii
- dyplomowanej księgowej i Generalnego Dyrektora Finansowego grupy Sodexo od 2001 roku - na stanowisko członka zarządu. Pani Siân Herbert-Jones wniesie do zarządu swoją wiedzę z dziedziny finansów i znajomość przejętego sektora usług w spółce notowanej na międzynarodowych giełdach. Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych na 2011 rok. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide.