Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Wyniki Grupy za rok 2009: wzrost zysku netto w roku 2009. Utrzymanie rentowności kapitału. Stopniowy powrót do wzrostu.

Wyniki

  • Przychody w wysokości 11 976 milionów euro, z uwzględnieniem 4,8%* spadku w sektorze Gazów i Usług
  • Zysk netto równy 1 230 mln euro, wzrost o 0,8%
  • Zadłużenie netto spadło o około 600 milionów euro
  • Proponowana dywidenda za rok 2009 w wysokości 2,25 euro na akcję

Najważniejsze osiągnięcia

  • Osiągnięto cele finansowe na rok 2009, w dużej mierze dzięki programom zwiększania wydajności
  • Uruchomienie 15 zakładów produkcyjnych w Chinach, Korei Południowej, Malezji, Stanach Zjednoczonych, Portugalii…
  • Kontynuacja wzrostu, w szczególności w segmentach energii słonecznej i opieki medycznej
  • Postęp technologiczny: innowacje w technologii sekwestracji dwutlenku węgla, uruchamianie zakładów nowej generacji, projekty pilotażowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (wodór, biopaliwa 2 generacji…)

* z wyłączeniem kursu dewizowego i wpływu gazu ziemnego
 

Zarząd Air Liquide, który odbył posiedzenie dnia 12 lutego 2010 roku, przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2009. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało zbadane przez audytorów zewnętrznych; pełna opinia biegłego jest w trakcie przygotowania.

Przychody w roku 2009 wyniosły 11 976 mln euro, co stanowi spadek o -6,2%*, i -4,8%* dla Gazu i Usług. Wyniki działalności firmy poprawiały się na przestrzeni kolejnych kwartałów, w szczególności w obszarze rynków wschodzących. Najważniejszym osiągnięciem roku jest zrównoważony wzrost w obszarze sektora Opieka Zdrowotna (Healthcare), stabilność w sektorze Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries), oraz stopniową poprawę w segmentach Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant) i Elektronika (Electronics). Zysk netto wzrósł o 0,8%, a marża operacyjna osiągnęła rekordowy poziom 16,3%, a zatem wzrost o 140 punktów bazowych, dzięki oszczędnościom związanym z poprawą efektywności na kwotę 335 mln euro, w tym większość to zyski strukturalne. Zadłużenie netto zostało ograniczone o około 600 mln euro, do 63% kapitału własnego. Rentowność zainwestowanego kapitału (ROI) została utrzymana na poziomie 11,6%.

Komentując wyniki za rok 2009, Pan Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, stwierdził:
"W kontekście bezprecedensowego spowolnienia gospodarczego, Air Liquide po raz kolejny wykazała wytrzymałość w rożnych obszarach swojej działalności oraz zdolność do osiągania stałych wyników.
Grupa osiągnęła cele, które wyznaczyła sobie na rok 2009, z dochodem zbliżonym do poziomu z roku 2008, wzrostem zysku netto i wzmocnionym bilansem, co pozwoli nam na kontynuację inwestycji i korzystanie z możliwości dalszego rozwoju.
Air Liquide prowadziła proces rozwoju swojej działalności na rynkach wschodzących. Jednocześnie, potwierdzony został potencjał rynków w sektorach energii i środowiska. Rozwiązania w zakresie wydajności energetycznej i redukcji emisji CO2 dają dalsze możliwości, w szczególności w gospodarkach rozwiniętych. Głównie dzięki innowacjom i usługom, rozwija się działalność w obszarze gazów medycznych i zaawansowanych technologii. W roku 2010, uwzględniwszy te nowe trendy Grupa dokona aktualizacji swoich celów średnioterminowych, w ramach programu strategicznego ALMA.
Krótkoterminowo, poprawa jest oczywista, ale spodziewamy się, że będzie następować stopniowo w zależności od regionów lub rynków. W tym kontekście oraz uwzględniwszy sytuację poważnego zachwiania gospodarki, Air Liquide spodziewa się ciągłego wzrostu zysku netto w roku 2010, zgodnie z długoterminowymi planami. Grupa jest spokojna, jeżeli chodzi o naszą zdolność działania, zmierzającego do trwałego i zrównoważonego wzrostu w średnioterminowej perspektywie."

Na następnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,25 euro na akcję, a więc wartości takiej samej jak w poprzednim roku. Dywidenda zostanie wypłacona 17 maja 2010 roku. Ponadto, biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą stawiającą przed nami coraz to nowe wyzwania, Zarząd zdecydował o przyznaniu jednej darmowej akcji dla 15 posiadanych akcji, co nastąpi 28 maja 2010 roku, z zastrzeżeniem koniecznych zatwierdzeń na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców.

Zarząd przyjął projekty uchwał, które mają zostać przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a w szczególności uchwały w sprawie odnowienia na okres kolejnych czterech lat kadencji na stanowiskach dyrektorów Pani Béatrice Majnoni d’Intignano, Pana Benoît Potier i Pana Paul Skinner, oraz w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Pana Jean-Paul Agon, Prezesa L’Oréal. Urodzony w roku 1956, Pan Jean-Paul Agon dołączył do firmy L’Oréal w roku 1978, a od roku 2006 jest prezesem tej firmy. Jako menedżer międzynarodowej firmy, wniesie on do naszego Zarządu swój talent i wiedzę na temat rynków wyrobów konsumenckich. Zarząd proponuje również odnowienie mandatów zewnętrznych audytorów firmy na okres sześciu lat.

Zarząd potwierdził swoją intencję odnowienia pełnomocnictwa Pana Benoît Potier jako Prezesa i Dyrektora Generalnego, co nastąpić ma na posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się po Walnym Zgromadzeniu. Zarząd w trybie formalnym przyjął do wiadomości decyzję Pana Benoît Potier w sprawie rezygnacji z umowy o pracę, po odnowieniu jego pełnomocnictwa, zgodnie z zaleceniami AFEP-MEDEF.

Ponadto, Zarząd określił wynagrodzenie dla urzędników Wykonawczych na rok 2010: szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Air Liquide.