Przejdź do treści

Polityka prywatności w procesie rekrutacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: „Rozporządzenie”) informuję iż, klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez grupę kapitałową Air Liquide, tj. przez:

 • Air Liquide Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-358), ul. Jasnogórska 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000122583, wysokość kapitału zakładowego: 300 810 000,00 PLN, NIP: 9441251003, Nr BDO: 000008063
 • ALKAT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-358), ul. Jasnogórskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000129792, wysokość kapitału zakładowego: 40 000 000,00 zł, NIP: 9451679441, REGON: 351306891, nr BDO: 000022992,
 • VitalAire Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-479) ul. Strzeszyńska 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000431339, REGON: 630536856, NIP 7790017233, o kapitale zakładowym 472 500,00 PLN zł,
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medyk-Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-375) ul. Świt 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000715940, wysokość kapitału zakładowego: 10 000,00 zł; REGON: 369358537, NIP: 7792480892,

dalej jako: „grupa Air Liquide”.

Powyższe podmioty są współadministratorami Twoich danych osobowych, na podstawie umowy, w związku z wspólnym korzystaniem przez nie z systemu rekrutacyjnego Workday.
Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym będzie jedna z powyższych spółek, w zależności od tego na jakie stanowisko następuje rekrutacja i na jakie stanowisko w związku z opublikowanym ogłoszeniem Twoje zgłoszenie zostało wysłane. Twoje dane są przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Informuję, że grupa Air Liquide powołała wspólnego inspektora danych osobowych: Laurence Thomazeau, Data Protection Officerm, 75, quai d’Orsay - 75007 Paryż, Francja, z którym możesz się skontaktować w następujący sposób: e-mail: daneosobowe@airliquide.com.
 
Twoje dane osobowe konieczne do rekrutacji takie jak:

 •  imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • inne związane z szczególnymi wymaganiami dotyczącymi rekrutacji na dane stanowisko,

przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w celu pozyskania kandydatów do pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie powyższych danych jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Co do tych danych w każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem daneosobowe@airliquide.com. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
 
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat.
 
Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych a także spółki z grupy kapitałowej Air Liquide mogą wzajemnie udostępniać sobie Twoje dane osobowe w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji.
 
Analizujemy kandydatów w dedykowanych systemach aplikacyjnych za pomocą różnych filtrów wyszukiwania i oceniamy ich pod kątem kwalifikacji, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego do zajmowania określonego stanowiska pracy. Dokonujemy tego oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kandydatów, którzy najlepiej pasują do określonego stanowiska pracy.
 
Przekazujemy Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie decyzji Komisji w sprawie adekwatności ochrony lub programu "Tarcza Prywatności" lub wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych. Masz prawo uzyskania od nas kopii wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul umownych.
 
Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez grupę Air Liquide danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa przetwarzamy na podstawie przepisów prawa.