Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Polityka jakości

Air Liquide Polska i jej pracownicy stale doskonalą się by osiągnąć najwyższą wydajność i niezawodność swych działań oraz spełniać zmieniające się potrzeby klienta, a także wymogi prawne w zakresie gazów i usług w łańcuchu dostaw.

Ambicja

PDF - 28.28 KB

Celem Air Liquide w Polsce jest rozwój, oparty na systematycznym dostarczaniu zaawansowanych i konkurencyjnych rozwiązań na skalę globalną. Osiągnięcie tego celu jest możliwe wyłącznie poprzez przyjęcie świadomej i przemyślanej strategii zorientowanej na Klienta, zrozumienie jego potrzeb oraz spełnienie jego wymagań.

Cel ten osiągamy poprzez:

  • oferowanie wyrobów i usług w najwyższym stopniu zgodnych z wymaganiami Klienta, specyfikacjami technicznymi lub - gdy to konieczne - wymaganiami normalizacyjnymi,
  • udzielanie porad i konsultacji w zakresie stosowania naszych wyrobów i usług,
  • tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców.

Wykonanie tych zadań jest możliwe dzięki:

  • stałemu i systematycznemu ulepszaniu procesów realizowanych w firmie,
  • skutecznemu monitorowaniu działań jakościowych i bezpieczeństwa pracy,
  • ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • stworzeniu warunków samorealizacji pracowników,
  • wdrożeniu skutecznego systemu motywacyjnego,
  • zapewnieniu niezbędnych zasobów umożliwiających realizację podjętych celów,
  • ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018-06

Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Air Liquide Polska Sp. z o.o. oraz Alkat Sp. z o.o. posiadają wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy od 2004 roku. Aktualnie posiadamy certyfikaty potwierdzające zgodność z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-ISO 45001:2018-06 (która zastąpiła wcześniejszy standard PN-N-18001:2004) w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji gazów technicznych, medycznych i spożywczych oraz związanych usług.

Wprowadzony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy jest dla Klientów gwarancją otrzymywania naszych produktów i usług na ustalonym i stabilnym poziomie jakości.

Pobierz nasze certyfikaty

PN-EN ISO 22000:2018-08

System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym

Dla zapewnienia właściwej jakości, identyfikacji i kontroli potencjalnego ryzyka Air Liquide Polska Sp. z o.o. oraz Alkat Sp. z o.o. wdrożyły system ISO 22000 „System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym” - w zakresie produkcji, magazynowania i dystrybucji gazów. Wdrożenie systemu zostało zakończone przyznaniem nam certyfikatu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego, który stale utrzymujemy od 2006 roku. Aktualnie posiadamy certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2018-08.

Stosowanie wymagań normy ISO 22000 gwarantuje naszym Klientom z branży spożywczej otrzymanie produktów i usług w pełni identyfikowalnych, na ustalonym i stabilnym poziomie jakości. Dostarczamy rozwiązania charakteryzujące się najwyższym poziomem jakości, bezpieczeństwa oraz zgodne z obowiązującymi wymaganiami prawnymi dla tej grupy produktów.

Pobierz nasze certyfikaty

GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania

Zakład produkcyjny Air Liquide w Polsce (Alkat Sp. z o.o.) uzyskał certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla produktów leczniczych (tlen medyczny) oraz substancji czynnej API. Oznacza to, że spełniamy wymagania GMP zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC oraz wymogi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dobra Praktyka Wytwarzania (z ang. Good Manufacturing Practice) - to zestaw standardów jakościowych będący zbiorem zasad związanych z kontrolą stosowanych metod i urządzeń do projektowania, wytwarzania, pakowania, oznakowania, składowania i dystrybucji produktów leczniczych przeznaczonych do zastosowań dla człowieka.

Pobierz nasze certyfikaty

PN-EN ISO 17034:2017-03

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia

Decyzją Polskiego Centrum Akredytacji Air Liquide Polska Sp. z o.o. otrzymała AKREDYTACJĘ nr RM005 w zakresie produkcji Gazowych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia (mieszanin wieloskładnikowych w szerokim zakresie stężeń, zgodnie z przyznanym zakresem akredytacji), które są produkowane na Napełnialni Gazów Specjalnych Floxfill SG w Dąbrowie Górniczej. 

Norma PN-EN ISO 17034:2017-03 określa ogólne wymagania dotyczące produkcji materiałów odniesienia, w tym certyfikowanych materiałów odniesienia. Została opracowana w celu promowania zaufania do producentów materiałów odniesienia oraz wdrażania u nich systemu zarządzania jakością.

Pobierz nasze certyfikaty

EN ISO 13485:2016

System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych

Air Liquide Polska Sp. z o.o. wdrożyła i utrzymuje System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych w zakresie kontroli końcowej, zwolnienia i dystrybucji ciekłego azotu do zastosowań w krioterapii, kriochirurgii i krioprezerwacji. Spełnienie wymagań określonych w normie EN ISO 13485:2016 zostało potwierdzone przyznaniem nam certyfikatu przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

EN ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

Pobierz nasze certyfikaty

ATEST HIGIENICZNY

Atest higieniczny NIZP-PZH

Air Liquide Polska Sp. z o.o. uzyskała Atest higieniczny NIZP-PZH dla tlenu skroplonego, przeznaczonego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym ozonu, stosowanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Atest higieniczny wydawany przez przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) świadczy, że oznaczone nim wyroby są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska – o ile używa się ich zgodnie z przeznaczeniem.

Pobierz nasze certyfikaty