Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Polityka jakości

Air Liquide Polska i jej pracownicy stale doskonalą się by osiągnąć najwyższą wydajność i niezawodność swych działań oraz spełniać zmieniające się potrzeby klienta, a także wymogi prawne w zakresie gazów i usług w łańcuchu dostaw.

Ambicja

PDF - 28.3 KB

Celem Air Liquide w Polsce jest rozwój, oparty na systematycznym dostarczaniu zaawansowanych i konkurencyjnych rozwiązań na skalę globalną. Osiągnięcie tego celu jest możliwe wyłącznie poprzez przyjęcie świadomej i przemyślanej strategii zorientowanej na Klienta, zrozumienie jego potrzeb oraz spełnienie jego wymagań.

Cel ten osiągamy poprzez:

  • oferowanie wyrobów i usług w najwyższym stopniu zgodnych z wymaganiami Klienta, specyfikacjami technicznymi lub - gdy to konieczne - wymaganiami normalizacyjnymi,
  • udzielanie porad i konsultacji w zakresie stosowania naszych wyrobów i usług,
  • tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców.
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo
Polityka jakości

PDF - 38.54 KB

Wykonanie tych zadań jest możliwe dzięki:

  • stałemu i systematycznemu ulepszaniu procesów realizowanych w firmie,
  • skutecznemu monitorowaniu działań jakościowych i bezpieczeństwa pracy,
  • ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • stworzeniu warunków samorealizacji pracowników,
  • wdrożeniu skutecznego systemu motywacyjnego,
  • zapewnieniu niezbędnych zasobów umożliwiających realizację podjętych celów,
  • ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ISO 9001 oraz PN-N-18001

Zintegrowany System Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zakończyło się pełnym sukcesem i przyznaniem firmom Air Liquide Polska Sp. z o.o. oraz Alkat Sp. z o.o. dnia 8 listopada 2004 roku Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004 w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji gazów technicznych, medycznych i spożywczych oraz związanych usług.

Wprowadzony Zintegrowany System Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest dla Klientów gwarancją otrzymywania naszych produktów i usług na ustalonym i stabilnym poziomie jakości.

Pobierz nasze certyfikaty

PN-EN ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym

Jednym z priorytetowych projektów dla wszystkich pracowników Air Liquide w Polsce było wdrożenie systemu PN-EN ISO 22000:2006 „Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym” - w zakresie produkcji, magazynowania i dystrybucji gazów. Wdrożenie systemu zostało zakończone przyznaniem nam certyfikatu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego. Standardy ISO 22000 łączą w sobie wymagania systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli dla Bezpieczeństwa Żywności) oraz GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Wytwarzania).

Wdrożenie systemu ISO 22000 gwarantuje naszym Klientom z branży spożywczej otrzymanie produktów i usług na ustalonym i stabilnym poziomie jakości. Dostarczamy naszym Klientom rozwiązania charakteryzujące się zarówno najwyższym poziomem jakości jak i bezpieczeństwa.

Nasze produkty spełniają specyfikacje i kryteria czystości określone w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Nasze produkty spełniają również wymagania zawarte w rozporządzeniu Unii Europejskiej 178/2002/EC, określającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, w tym dotyczące identyfikowalności oraz w rozporządzeniu 852/2004/EC zobowiązującym przedsiębiorstwa do stosowania dobrej praktyki na wszystkich szczeblach łańcucha produkcji żywności w zachowaniu zgodności z zasadami higieny żywności oraz ze stosowaniem zasad HACCP.

Pobierz nasze certyfikaty

GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania

Dnia 21 grudnia 2006 roku zakład produkcyjny Air Liquide w Polsce (Alkat) uzyskał certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Oznacza to, że spełniamy wymagania i wytyczne GMP zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC oraz wymogi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dobra Praktyka Wytwarzania (z ang. Good Manufacturing Practice) - to zestaw standardów jakościowych będący zbiorem zasad związanych z kontrolą stosowanych metod i urządzeń do projektowania, wytwarzania, pakowania, oznakowania, składowania, instalowania i serwisowania produktów leczniczych przeznaczonych do zastosowań dla człowieka.

Pobierz nasze certyfikaty

PN-EN ISO 17034

Ogólne wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia

Decyzją Polskiego Centrum Akredytacji Air Liquide Polska Sp. z o.o. otrzymuje AKREDYTACJĘ nr RM005 w zakresie produkcji Gazowych Materiałów Odniesienia, które będą produkowane na Napełnialni Gazów Specjalnych Floxfill SG w Dąbrowie Górniczej. 

Norma PN-EN ISO 17034:2017-03 określa ogólne wymagania dotyczące produkcji materiałów odniesienia, w tym certyfikowanych materiałów odniesienia. Została opracowana w celu promowania zaufania do producentów materiałów odniesienia oraz wdrażania u nich systemu zarządzania jakością.

Pobierz nasze certyfikaty

EN ISO 13485

System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych

EN ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów. Air Liquide Polska Sp. z o.o. wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych w zakresie kontroli końcowej, zwolnienia i dystrybucji ciekłego azotu do zastosowań w krioterapii, kriochirurgii i krioprezerwacji.

Spełnienie wymagań określonych w normie EN ISO 13485:2016 zostało potwierdzone przyznaniem nam certyfikatu przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH.

Pobierz nasze certyfikaty

ATEST HIGIENICZNY

Atest higieniczny NIZP-PZH

Atest higieniczny wydawany przez przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) świadczy, że oznaczone nim wyroby są bezpieczne dla zdrowia ludzi i przyjazne dla środowiska – o ile używa się ich zgodnie z przeznaczeniem.

Air Liquide Polska Sp. z o.o. uzyskała atest higieniczny NIZP-PZH dla tlenu skroplonego, przeznaczonego do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym ozonu, stosowanego do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Pobierz nasze certyfikaty