Przejdź do treści
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Polityka jakości

Air Liquide Polska i jej pracownicy stale doskonalą się by osiągnąć najwyższą wydajność i niezawodność swych działań oraz spełniać zmieniające się potrzeby klienta, a także wymogi prawne w zakresie gazów i usług w łańcuchu dostaw.

Ambicja

PDF - 28.31 KB

Celem Air Liquide w Polsce jest rozwój, oparty na systematycznym dostarczaniu zaawansowanych i konkurencyjnych rozwiązań na skalę globalną. Osiągnięcie tego celu jest możliwe wyłącznie poprzez przyjęcie świadomej i przemyślanej strategii zorientowanej na Klienta, zrozumienie jego potrzeb oraz spełnienie jego wymagań.

Cel ten osiągamy poprzez:

  • oferowanie wyrobów i usług w najwyższym stopniu zgodnych z wymaganiami Klienta, specyfikacjami technicznymi lub - gdy to konieczne - wymaganiami normalizacyjnymi,
  • udzielanie porad i konsultacji w zakresie stosowania naszych wyrobów i usług,
  • tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców.
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo
Polityka jakości

PDF - 36.7 KB

Wykonanie tych zadań jest możliwe dzięki:

  • stałemu i systematycznemu ulepszaniu procesów realizowanych w firmie,
  • skutecznemu monitorowaniu działań jakościowych i bezpieczeństwa pracy,
  • ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników,
  • stworzeniu warunków samorealizacji pracowników,
  • wdrożeniu skutecznego systemu motywacyjnego,
  • zapewnieniu niezbędnych zasobów umożliwiających realizację podjętych celów,
  • ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

ISO 9001 oraz PN 18001

Zintegrowany System Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zakończyło się pełnym sukcesem i przyznaniem firmom Air Liquide Polska Sp. z o.o. oraz Alkat Sp. z o.o. dnia 8 listopada 2004 roku Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-N-18001:2004 w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji gazów technicznych, medycznych i spożywczych oraz związanych usług.

Wprowadzony Zintegrowany System Zapewnienia Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest dla Klientów gwarancją otrzymywania naszych produktów i usług na ustalonym i stabilnym poziomie jakości.

Pobierz nasze certyfikaty

ISO 22000

System zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym

Jednym z priorytetowych projektów dla wszystkich pracowników Air Liquide w Polsce było wdrożenie systemu PN-EN ISO 22000:2006 „Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym” - w zakresie produkcji, magazynowania i dystrybucji gazów. Wdrożenie systemu zostało zakończone przyznaniem nam certyfikatu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego. Standardy ISO 22000 łączą w sobie wymagania systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli dla Bezpieczeństwa Żywności) oraz GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Wytwarzania).

Wdrożenie systemu ISO 22000 gwarantuje naszym Klientom z branży spożywczej otrzymanie produktów i usług na ustalonym i stabilnym poziomie jakości. Dostarczamy naszym Klientom rozwiązania charakteryzujące się zarówno najwyższym poziomem jakości jak i bezpieczeństwa.

Nasze produkty spełniają specyfikacje i kryteria czystości określone w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Nasze produkty spełniają również wymagania zawarte w rozporządzeniu Unii Europejskiej 178/2002/EC, określającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, w tym dotyczące identyfikowalności oraz w rozporządzeniu 852/2004/EC zobowiązującym przedsiębiorstwa do stosowania dobrej praktyki na wszystkich szczeblach łańcucha produkcji żywności w zachowaniu zgodności z zasadami higieny żywności oraz ze stosowaniem zasad HACCP.

Pobierz nasze certyfikaty

GMP

Dobra Praktyka Wytwarzania

Dnia 21 grudnia 2006 roku zakład produkcyjny Air Liquide w Polsce (Alkat) uzyskał certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP). Oznacza to, że spełniamy wymagania i wytyczne GMP zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC oraz wymogi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Dobra Praktyka Wytwarzania (z ang. Good Manufacturing Practice) - to zestaw standardów jakościowych będący zbiorem zasad związanych z kontrolą stosowanych metod i urządzeń do projektowania, wytwarzania, pakowania, oznakowania, składowania, instalowania i serwisowania produktów leczniczych przeznaczonych do zastosowań dla człowieka.

Pobierz nasze certyfikaty