Przejdź do treści

Air Liquide Polska Sp. z o.o. ASU Kraków

Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Air Liquide Polska Sp. z o.o. ASU Kraków

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zagadnień jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, prosimy o kontakt:

Piotr Łuksza
tel.: +48 12 62 79 307

Zapytanie

Prowadzącym Zakład Oddział w Krakowie jest Zarząd Air Liquide Polska Sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS:

 • z siedzibą: 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 
 • telefon: +48 12 62 79 300, fax: +48 12 62 79 333
 • strona internetowa: www.airliquide.com/pl/polska
 • e-mail: kontakt poprzez stronę internetową

Oddział jest identyfikowany jako:

 • Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Krakowie

Kierującym Oddziałem jest Kierownik Jednostki ASU Kraków:

 • Lech Nicia

Adres zakładu:

 • Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Krakowie, ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, tel.: 12 397 25 98

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 POŚ, i przekazał program zapobiegania awariom do Komendy Miejskiej PSP w Krakowie oraz Małopolskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zakład został zakwalifikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479) do kategorii zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilość substancji niebezpiecznej zmagazynowanej w instalacji:

Tlen
Numer CAS (Chemical Abstract Service): 7782-44-7
O Utleniający
R 8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna tutaj.

Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Krakowie prowadzi działalność w zakresie produkcji gazów technicznych otrzymywanych z powietrza atmosferycznego i świadczenie usług związanych z przesyłem do ArcelorMittal Poland Sp. z o.o. oraz ich transportem do innych odbiorców.

Proces technologiczny rozdziału powietrza jest procesem, w którym instalacja pracuje w sposób ciągły. Instalacja do produkcji gazów technicznych z powietrza wykorzystuje technologię destylacji kriogenicznej. Jednostki rozdziału powietrza (ASU), w oparciu o niskotemperaturowy proces zachodzący w kolumnie destylacyjnej, rozdzielają ciekłe powietrze na trzy jego główne komponenty: tlen, azot i argon. Produkty otrzymywane z jednostki rozdziału powietrza (w postaci gazowej) są przeznaczone dla ArcelorMittal Poland Sp. z o.o., głównego odbiorcy tlenu, azotu i argonu na potrzeby procesów metalurgicznych, natomiast nadmiar (w postaci ciekłej) jest magazynowany na stokażu i ewentualna dystrybucja na zewnątrz innym odbiorcom. Surowcem do produkcji jest powietrze atmosferyczne, które pobierane jest z otoczenia za pomocą istniejącej czerpni.

Air Liquide Polska Sp. z o.o. posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii opisany w procedurach i instrukcjach w zakresie:

 • rozpoznania zagrożenia, alarmowania o zagrożeniu osób, alarmowania i wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych, prowadzenia ewakuacji, ograniczenia skutków awarii, usunięcia źródła zagrożenia, zabezpieczenia miejsca działań przed ponownym wystąpieniem zagrożenia.

Powyższy zakres zadań realizowany jest:

 • siłami i środkami własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia jednostek ratowniczych,
 • siłami i środkami JRG Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 • siłami i środkami Zakładowej Straży Pożarnej ArcelorMittal Poland Sp. z o.o.

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska jest ustalenie działań organizacyjnych, technicznych i porządkowych, które muszą być podjęte w czasie stanów awaryjnych, związanych z nadmierną emisją gazów technicznych do atmosfery.

Przedmiotowe działania realizowane są poprzez:

 • stały monitoring zagrożonego terenu dla sprecyzowania poziomu koncentracji gazu, kierunku przemieszczania się obłoku gazowego oraz ewentualnej ewakuacji ludzi,
 • informowanie innych Wydziałów i Spółek, które mogą znaleźć się w strefie zagrożenia,
 • zabezpieczenie zagrożonego terenu aż do całkowitego odparowania par gazu,
 • ścisłą współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.