Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie

Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zagadnień jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, prosimy o kontakt:

Iwona Kaganiec
tel.: +48 12 62 79 307

Zapytanie

Prowadzącym Zakład w Głogowie jest Zarząd Air Liquide Polska Sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS:

 • z siedzibą: 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9 
 • telefon: +48 12 62 79 300, fax: +48 12 62 79 333
 • strona internetowa: https://przemysl.air-liquide.com
 • e-mail: kontakt poprzez stronę internetową

Zakład jest identyfikowany jako:

 • Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie

Kierującym Zakładem jest Dyrektor Zakładu:

 • Jakub Tuta

Adres zakładu:

 • Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie, ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów, tel.: 76 74 28 605

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 POŚ, i przekazał program zapobiegania awariom do Komendy Powiatowej PSP w Głogowie oraz Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zakład został zakwalifikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138) do kategorii zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilość substancji niebezpiecznej zmagazynowanej w instalacji:

Tlen
Numer CAS (Chemical Abstract Service): 7782-44-7
Gazy utleniające Kategoria 1
Gazy pod ciśnieniem: Gaz skroplony schłodzony
H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna tutaj.

Air Liquide Polska Sp. z o.o. Zakład w Głogowie prowadzi działalność w zakresie:

 • produkcji gazów technicznych otrzymywanych z powietrza atmosferycznego,
 • świadczenia usług związanych z przesyłem gazów do KGHM Polska Miedź S.A. (Oddział Huta Miedzi „Głogów”) oraz
 • transportem gazów do innych odbiorców.

Proces technologiczny rozdziału powietrza jest procesem, w którym instalacja pracuje w sposób ciągły. Instalacja do produkcji gazów technicznych z powietrza wykorzystuje technologię destylacji kriogenicznej. Surowcem do produkcji jest powietrze atmosferyczne, które pobierane jest z otoczenia za pomocą dwóch istniejących czerpni. Jednostka rozdziału powietrza (ASU), w oparciu o niskotemperaturowy proces zachodzący w kolumnie destylacyjnej, rozdziela ciekłe powietrze na trzy jego główne komponenty: tlen, azot i argon. Produkty otrzymywane z jednostki rozdziału powietrza (w postaci gazowej) są przeznaczone na potrzeby pieca zawiesiowego dla KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, głównego odbiorcy tlenu, azotu i argonu. Nadmiar (w postaci ciekłej) jest magazynowany na stokażu i dystrybuowany na zewnątrz do innych odbiorców.

Air Liquide Polska Sp. z o.o. posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii opisany w procedurach i instrukcjach w zakresie:

 • rozpoznania zagrożenia,
 • alarmowania o zagrożeniu osób,
 • alarmowania i wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych,
 • prowadzenia ewakuacji,
 • ograniczenia skutków awarii,
 • usunięcia źródła zagrożenia,
 • zabezpieczenia miejsca działań przed ponownym wystąpieniem zagrożenia.

Powyższy zakres zadań realizowany jest:

 • siłami i środkami własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia jednostek ratowniczych,
 • siłami i środkami JRG Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie,
 • siłami i środkami Oddziałowej Jednostki Ratownictwa Górniczo- Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A. (O/JRGH Wydział I Głogów).

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska jest ustalenie działań organizacyjnych, technicznych i porządkowych, które muszą być podjęte w czasie sytuacji awaryjnych, związanych z nadmierną emisją gazów technicznych do atmosfery.

Przedmiotowe działania realizowane są poprzez:

 • stały monitoring zagrożonego terenu dla sprecyzowania poziomu koncentracji gazu, kierunku przemieszczania się obłoku gazowego oraz ewentualnej ewakuacji ludzi,
 • informowanie innych Wydziałów i Spółek, które mogą znaleźć się w strefie zagrożenia,
 • zabezpieczenie zagrożonego terenu aż do całkowitego odparowania gazu,
 • ścisłą współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.