Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Alkat Sp. z o.o. ASU Dąbrowa Górnicza

Informacja dotycząca zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Alkat Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zagadnień jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, prosimy o kontakt:

Karol Małecki
tel.: +48 882 073 233

Zapytanie

1. Oznaczenie prowadzącego zakład.

Prowadzącym Zakład Dużego Ryzyka Alkat w Dąbrowie Górniczej jest Zarząd Alkat Sp. z o.o. w składzie zgodnym z rejestrem przedsiębiorców, z siedzibą:

 • 31- 358 Kraków, ul. Jasnogórska 9
 • telefon: +48 12 62 79 300; fax: +48 12 62 79 333
 • e-mail: kontakt poprzez stronę internetową
 • strona internetowa: www.airliquide.com/pl/polska

Zakład jest identyfikowany jako:

 • Alkat Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej
 • telefon: +48 32 79 08 111; fax: +48 32 79 08 130

Adres zakładu:

 • Alkat Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej
 • Al. Józefa Piłsudskiego 92
 • 41-308 Dąbrowa Górnicza
 • Kierującym Zakładem w Dąbrowie Górniczej Alkat Sp. z o.o. jest Dyrektor Zakładu.

2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom.

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 POŚ, i przekazał program zapobiegania awariom do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

3. Opis działalności zakładu.

Alkat Sp. z o.o. Zakład w Dąbrowie Górniczej prowadzi działalność w zakresie produkcji gazów technicznych otrzymywanych z powietrza atmosferycznego i świadczenie usług związanych z ich przesyłem do ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej oraz ich transportem do innych odbiorców.

Proces technologiczny rozdziału powietrza jest procesem, w którym instalacja pracuje w sposób ciągły. Instalacja do produkcji gazów technicznych z powietrza wykorzystuje technologię destylacji kriogenicznej. W oparciu o niskotemperaturowy proces zachodzący w kolumnie destylacyjnej, ciekłe powietrze jest rozdzielane na trzy jego główne komponenty: tlen, azot i argon. Produkty otrzymywane z jednostki rozdziału powietrza (w postaci gazowej) są przeznaczone dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, głównego odbiorcy tlenu, azotu i argonu do produkcji stali, natomiast nadmiar (w postaci ciekłej) jest magazynowany na stokażu i dystrybuowany na zewnątrz innym odbiorcom. Surowcem do produkcji jest powietrze atmosferyczne.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o dużym ryzyku.

Zakład został zakwalifikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138) do kategorii zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilość substancji niebezpiecznej zmagazynowanej w instalacji

Tlen
Numer CAS (Chemical Abstract Service): 7782-44-7
O Utleniający
R 8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna tutaj.

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska jest ustalenie działań organizacyjnych, technicznych i porządkowych, które muszą być podjęte w czasie stanów awaryjnych, związanych z nadmierną emisją gazów technicznych do atmosfery.

Przedmiotowe działania realizowane są poprzez:

 • stały monitoring zagrożonego terenu dla sprecyzowania poziomu koncentracji gazu, kierunku przemieszczania się obłoku gazowego oraz ewentualnej ewakuacji ludzi,
 • informowanie innych Wydziałów i Spółek, które mogą znaleźć się w strefie zagrożenia,
 • zabezpieczenie zagrożonego terenu, aż do całkowitego odparowania par gazu,
 • ścisłą współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi,

przy udziale:
Służby ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland S.A., która w zależności od rozwoju sytuacji może uruchomić Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

6. Zakład posiada opracowany i zatwierdzony Raport o bezpieczeństwie w drodze decyzji z dn. 19.07.2017 r. znak WZ.02210.23.2017.WN wydanej przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

7. Informacje dotyczące głównych scenariuszy awarii przemysłowych oraz środków bezpieczeństwa, które zostaną podjęte w przypadku ich wystąpienia.

W zakresie technicznym i organizacyjnym dokonano identyfikacji potencjalnych źródeł awarii, w celu podjęcia dodatkowych zadań, zmierzających do minimalizacji prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Zdecydowany wpływ na poziom bezpieczeństwa procesów technologicznych ma istniejący w zakładzie system wczesnego wykrywania stanów awaryjnych.

Możliwe do wystąpienia stany awaryjne to:

a) wzrost ciśnienia oraz temperatury w instalacji produkcyjnej,

b) uszkodzenia powłoki urządzeń zawierających niebezpieczne substancje:

 • zbiorników procesowych i wymienników,
 • zbiorników, magazynowania substancji,
 • rurociągów,
 • połączeń i uszczelnień,

c) niesprawności rurociągów i urządzeń:

 • pomp, sprężarek,
 • zaworów, urządzeń odcinających,
 • urządzeń kontrolno-pomiarowych,

d) niesprawności systemów zasilania w:

 • energię elektryczną,
 • wodę chłodzącą,
 • powietrze sterownicze,
 • inne media niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu technologicznego,

e) błędy ludzkie:

 • operatora,
 • przy przeprowadzaniu konserwacji, napraw, przeglądów itd.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, wybrane parametry technologiczne mają ustawione limity alarmów na dwóch poziomach: maksymalnym i minimalnym. O każdym przekroczeniu ustalonych limitów lub rozszczelnieniach instalacji, informowany jest operator sterowni lub pracownik obsługi technicznej, celem podjęcia działań zmierzających do przywrócenia normalnej pracy instalacji. Odnosi się to w szczególności do tych instalacji lub ich części, w których istnieje największe prawdopodobieństwo rozszczelnienia. Istniejące techniczne środki zabezpieczenia technologicznego, mają za zadanie, doprowadzenie do przerwania występujących w procesie technologicznym zdarzeń niepożądanych, a następnie spowodowanie (automatyczne lub poprzez działanie obsługi) przywrócenia normalnego jego przebiegu.

Zasady zwalczania skutków awarii.

W sytuacji, gdy dwie wcześniej przedstawione warstwy bezpieczeństwa zawiodą Alkat Sp. z o. o. posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii opisany w procedurach, instrukcjach w zakresie:

 • rozpoznania zagrożenia,
 • alarmowania o zagrożeniu osób,
 • alarmowania wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych,
 • prowadzenia ewakuacji,
 • ograniczenia skutków awarii,
 • usunięcia źródła zagrożenia,
 • zabezpieczenia miejsca działań przed ponownym wystąpieniem zagrożenia.

Powyższy zakres zadań realizowany jest:

 • siłami i środkami własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia jednostek ratowniczych,
 • siłami i środkami Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Gazowego ArcelorMittal Poland S.A.,
 • siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej.