Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte
Air Liquide oferuje gazy spożywcze dla takich aplikacji jak: zamrażanie, schładzanie, inertyzacja, pakowanie w atmosferze ochronnej MAP i wielu innych.

ALIGAL™

Najwyższa jakość i bezpieczeństwo gazów do zastosowań spożywczych

Marka ALIGAL™ jest linią gazów i mieszanek gazów jakości spożywczej, specjalnie stworzoną do wykorzystania w przetwórstwie spożywczym oraz do pakowania żywności i napojów. ALIGAL™ jest właściwym wyborem do pakowania w atmosferze modyfikowanej MAP (Modified Atmosphere Packaging) oraz do procesów kriogenicznych, tj. chłodzenie lub mrożenie. Może być również użyty jako składnik w napojach.

Priorytety naszych klientów takie, jak: korzystanie z najnowszej wiedzy technologicznej, ekonomika działania, bezpieczeństwo i jakość żywności, innowacje oraz zrównoważony rozwój - są także priorytetami Air Liquide.
Globalna obecność Grupy, 15 centrów technologicznych, setki specjalistów z zakresu wiedzy spożywczej, tysiące klientów stawiają Air Liquide na pozycji światowego lidera w dziedzinie gazów technicznych dla sektora spożywczego. Jest to gwarancja dostępu do najnowszych technologii, wiedzy, doświadczenia oraz usług dla naszych klientów.
Jeśli chcieliby Państwo przetestować produkcję nowego produktu na standardowych urządzeniach czy zaadaptować urządzenie do wytwarzania standardowego produktu, nasi specjaliści z centrum technologicznego ALTEC z przyjemnością pomogą Państwu przeprowadzić próby, znaleźć właściwe rozwiązanie i wdrożyć je do procesu produkcyjnego.

ALIGAL™ - gwarancja wysokiej jakości

W celu zapewnienia wysokiej jakości naszych produktów Air Liquide Polska podejmuje wszelkie środki ostrożności, zarówno w momencie produkcji gazu, napełniania w stacjach napełniania, jak i podczas transportu i magazynowania.
Jednym z priorytetowych projektów dla wszystkich pracowników Air Liquide w Polsce było wdrożenie systemu PN-EN ISO 22000:2018-08 „Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla organizacji w całym łańcuchu żywnościowym” - w zakresie produkcji, magazynowania i dystrybucji gazów. Wdrożenie systemu zostało zakończone przyznaniem nam certyfikatu przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego. Standardy ISO 22000 łączą w sobie wymagania systemu HACCP (Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli dla Bezpieczeństwa Żywności) oraz GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Wytwarzania).
Nasze produkty spełniają specyfikacje i kryteria czystości określone w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) NR 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Nasze produkty spełniają również wymagania zawarte w rozporządzeniu Unii Europejskiej 178/2002/EC, określającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, w tym dotyczące identyfikowalności oraz w rozporządzeniu 852/2004/EC zobowiązującym przedsiębiorstwa do stosowania dobrej praktyki na wszystkich szczeblach łańcucha produkcji żywności w zachowaniu zgodności z zasadami higieny żywności oraz ze stosowaniem zasad HACCP.
Poza wdrożonymi systemami jakości nasze produkty poddajemy także dodatkowym badaniom, takim jak badanie czystości mikrobiologicznej, gwarantujące sterylność gazów tak ważną w przemyśle spożywczym.

Urządzenia

Nasze standardowe urządzenia mogą być wykorzystywane we wszechstronny i elastyczny sposób w Państwa zakładzie produkcyjnym.