Skip to main content

Pharmaceuticals and Biotechnology

Open

Quick Access

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne - jakość i bezpieczeństwo

Air Liquide Polska Sp. z o.o. ASU Puławy

Information in case of major industrial accidents in lower-tier establishment Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Puławach

If you have questions about safety, quality and environment, please contact:

Karol Małecki
tel.: +48 882 073 233

Request a quote

Information in Polish.

Informacja dotycząca zakładu zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Puławach

 

Prowadzącym Zakład Oddział w Puławach jest Zarząd Air Liquide Polska Sp. z o.o. w składzie zgodnym z KRS:

 • z siedzibą: 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 9
 • telefon: +48 12 62 79 300, fax: +48 12 62 79 333
 • strona internetowa: https://przemysl.air-liquide.com
 • e-mail: kontakt poprzez stronę internetową

Oddział jest identyfikowany jako:

 • Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Puławach

Kierującym Oddziałem jest Dyrektor Jednostki Produkcyjnej:

 • Tomasz Bytner

Adres zakładu:

 • Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Puławach, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, tel.: 81 464 50 61

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, Prowadzący Zakład dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1 POŚ, i przekazał program zapobiegania awariom do Komendy Powiatowej PSP w Puławach oraz Lubelskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zakład został zakwalifikowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 r., poz. 138) do kategorii zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilość substancji niebezpiecznej zmagazynowanej w instalacji:

Tlen
Numer CAS (Chemical Abstract Service): 7782-44-7
Gazy utleniające Kategoria 1
Gazy pod ciśnieniem: Gaz skroplony schłodzony
H270 Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz.
H281 Zawiera schłodzony gaz; może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia.
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej jest dostępna tutaj.

Air Liquide Polska Sp. z o.o. Oddział w Puławach prowadzi działalność w zakresie:

 • produkcji gazów technicznych otrzymywanych z powietrza atmosferycznego,
 • świadczenia usług związanych z przesyłem gazów do Grupy Azoty, Zakładów Azotowych Puławy S.A. oraz
 • transportem gazów do innych odbiorców.

Proces technologiczny rozdziału powietrza jest procesem, w którym instalacja pracuje w sposób ciągły. Instalacja do produkcji gazów technicznych z powietrza wykorzystuje technologię destylacji kriogenicznej. Surowcem do produkcji jest powietrze atmosferyczne, które pobierane jest z otoczenia za pomocą dwóch istniejących czerpni. Jednostka rozdziału powietrza (ASU), w oparciu o niskotemperaturowy proces zachodzący w kolumnie destylacyjnej, rozdziela ciekłe powietrze na trzy jego główne komponenty: tlen, azot i argon. Produkty otrzymywane z jednostki rozdziału powietrza (w postaci gazowej) są przeznaczone na potrzeby wytwarzania nawozów sztucznych dla Grupy Azoty, Zakładów Azotowych Puławy S.A., głównego odbiorcy tlenu, azotu i argonu. Nadmiar (w postaci ciekłej) jest magazynowany na stokażu i dystrybuowany na zewnątrz do innych odbiorców.

Air Liquide Polska Sp. z o.o. posiada określony tryb postępowania w przypadku wystąpienia awarii opisany w procedurach i instrukcjach w zakresie:

 • rozpoznania zagrożenia,
 • alarmowania o zagrożeniu osób,
 • alarmowania i wprowadzenia do działań jednostek ratowniczych,
 • prowadzenia ewakuacji,
 • ograniczenia skutków awarii,
 • usunięcia źródła zagrożenia,
 • zabezpieczenia miejsca działań przed ponownym wystąpieniem zagrożenia.

Powyższy zakres zadań realizowany jest:

 • siłami i środkami własnymi od momentu zauważenia zagrożenia do czasu przybycia jednostek ratowniczych,
 • siłami i środkami JRG Państwowej Straży Pożarnej w Puławach,
 • siłami i środkami Zakładowej Straży Pożarnej Zakładów Azotowych Puławy.

Podstawowym celem dla ograniczenia skutków awarii przemysłowej dla ludzi i środowiska jest ustalenie działań organizacyjnych, technicznych i porządkowych, które muszą być podjęte w czasie sytuacji awaryjnych, związanych z nadmierną emisją gazów technicznych do atmosfery.

Przedmiotowe działania realizowane są poprzez:

 • stały monitoring zagrożonego terenu dla sprecyzowania poziomu koncentracji gazu, kierunku przemieszczania się obłoku gazowego oraz ewentualnej ewakuacji ludzi,
 • informowanie innych Wydziałów i Spółek, które mogą znaleźć się w strefie zagrożenia,
 • zabezpieczenie zagrożonego terenu aż do całkowitego odparowania gazu,
 • ścisłą współpracę Kierownictwa Zakładu ze służbami ratowniczymi i porządkowymi.