Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Dobre wyniki w 2016 po integracji z Airgas. Wzrost przychodu, zysku netto i zysku na akcję.

Kluczowe dane za rok 2016

 • Przychody Grupy: 18 135 mln euro; +14,6%*
 • Zysk netto (udział Grupy): 1 844 mln euro; +5,0%
 • Zysk netto na akcję: 5,11 euro; +2,4%
 • Proponowana dywidenda za rok 2016: 2.60 euro za akcję; +2,7%
 • Przyznanie 1 darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji
 • Cash flow: 3,7 mld euro; +30,5%

Najważniejsze osiągnięcia w 2016 roku

 • Airgas: zakończenie przejęcia w dniu 23 maja; refinansowanie i zbycie aktywów w Stanach Zjednoczonych; działalność połączona 1 października; osiągnięte pierwsze efekty synergii.
 • NEOS: uruchomienie nowego programu Grupy na lata 2016-2020.
 • Nowe kontrakty na rozwijających się rynkach: energetyka (Chiny i Argentyna), przemysł kosmiczny (Europa), oczyszczanie biogazu (Europa).
 • Zarządzanie portfelem firm: zbycie Aqua Lung, sprzedaż Air Liquide Welding w toku, przejęcia w liniach Healthcare i Industrial Merchant.
 • Innowacje i Technologie: nowe Centrum Badań i Technologii (Szanghaj), jednostki magazynowania czystego helu (Niemcy) i wodoru (USA), projekt zakładu przyszłości z certyfikatem “technological showcase” (Francja)

* Z wyłączeniem linii biznesowych Spawalnictwo i Nurkowanie (działalność zaniechana).

Komentując wyniki Grupy za rok 2016, Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział:

"Dzięki przejęciu firmy Airgas, co było jednym z głównych osiągnięć minionego roku, Grupa postawiła znaczny krok naprzód w swojej ekspansji geograficznej i rozbudowie rynków. Wyniki Grupy w 2016 r., włączając Airgas przez część roku, charakteryzuje znaczący wzrost przychodu, zysku netto oraz zysku netto na akcję, pomimo niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych i energii.
W kontekście umiarkowanego globalnego wzrostu, działalność Grupy napędzały zwiększona sprzedaż w obszarze linii biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów, silny sektor Opieki Zdrowotnej oraz potencjalne rynki obsługiwane przez nową linię Globalne Rynki i Technologie. Wszystkie sektory geograficzne rozwijały się w porównywalny sposób, dzięki silniejszemu wzrostowi w krajach rozwijających się.
Grupa nadal generuje zyski płynące z efektywności, do których w tym roku dołączyły się pierwsze korzyści płynące z synergii z Airgas. Mocny bilans, dobry cash flow i podwyższony kapitał zapewniły niższe zadłużenie od prognozowanego.
Dzięki połączeniu z Airgas i uruchomieniu programu NEOS na lata 2016-2020 Air Liquide przekształca się, łącząc ukierunkowane inwestycje przemysłowe, rozwój cyfrowy oraz innowacje by pobudzić wzrost w nadchodzących latach.
Grupa Air Liquide jest pewna zdolności dalszego generowania wzrostu zysku netto w 2017 roku, przy założeniu porównywalnych warunków działalności biznesowej.”

Skonsolidowane przychody za rok 2016 wyniosły 18 135 mln euro, co stanowi wzrost o 14,6% w stosunku do roku 2015 według opublikowanych danych1, uwzględniają konsolidację sprzedaży z Airgas od 23 maja 2016 roku. Z wyłączeniem wpływu zmian kurów walutowych (-1,4%) i wpływu energii (-2,2%) wzrost ten wyniósł 18,2%. W czwartym kwartale 2016 roku, zarówno wpływ zmian kurów walutowych, jak i energii był nieznacznie korzystny. W porównywalnych warunkach2 przychody Grupy za rok 2016 wzrosły o 0,9% w stosunku do roku 2015, na co miały wpływ niższe przychody z linii biznesowej Inżynieria i Budownictwo.

Sektor Gazów i Usług, z którego przychody wyniosły w 2016 roku 17 331 mln euro, wykazał wzrost o 17,5% w stosunku do roku 2015, a 21,3%, z wyłączeniem wpływu zmian kurów walutowych i energii. W porównywalnych warunkach przychody wzrosły o 2,7%.

Rynki rozwijające się odnotowały znaczący wzrost w 2016 roku, przychody z sektora Gazów i Usług zwiększyły się o 8,0% w porównywalnych warunkach.

Odnotowano wzrost w sektorze Gazów i Usług w 2016 roku na świecie w porównywalnych warunkach, z wyjątkiem linii Industrial Merchant:

 • Wzrost przychodów w linii biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries) wyniósł w 2016 roku 5,4% we wszystkich strefach geograficznych, dzięki rozruchom nowych instalacji lub zwiększaniu zdolności produkcyjnych zakładów w Niemczech, Polsce, Ameryce i Chinach. Na sprzedaż w pierwszym kwartale miały także wpływ dwie jednostki produkcji wodoru w Yanbu, których rozruch miał miejsce w drugim kwartale 2016 roku. Na wynik czwartego kwartału miało wpływ kilka wyłączeń instalacji klientów w związku z planowanymi działaniami konserwacyjnymi, dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na gazy atmosferyczne zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz przychody związane w jednym kontraktem w Europie.
 • Po przejęciu Airgas, przychody w linii biznesowej Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant) wzrosły w 2016 roku o prawie 45%. W porównywalnych warunkach, z wyłączeniem Airgas, przychody spadły o -1,6%. Sytuacja w tej linii biznesowej przedstawia się różnie w różnych krajach i na różnych rynkach.
  W Europie sprzedaż była stabilna w 2016 roku w związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na gazy ciekłe, stosunkowo wysokim popytem we Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii oraz wysokim zapotrzebowaniem w Polsce i Rosji. Sektor gazów sprężonych, słaby w 2016 roku, pod koniec roku wykazywał pewne oznaki poprawy. W Ameryce Północnej branża energetyczna i produkcja wyrobów metalowych odnotowały spadek w porównaniu z 2015 rokiem, podczas gdy rynek rolno-spożywczy i farmaceutyczny urósł. W rejonie Azja- Pacyfik sprzedaż w Japonii spadła, odnotowując lekki wzrost w drugiej połowie 2016 roku, podczas gdy sprzedaż w Chinach w ciągu całego roku odnotowała stabilny wzrost i wyraźny w czwartym kwartale. Ogólnie efekt cenowy w ciągu roku jest nieznacznie pozytywny na poziomie 0,5%, w warunkach niskiego poziomu inflacji. Wpływ cen był większy w czwartym kwartale (+0,9%) na całym świecie.
 • Przychody w linii biznesowej Elektronika (Electronics) odnotowały wzrost o 4,3% w 2016 roku, z mocną sprzedażą w pierwszej połowie. Druga połowa roku charakteryzowała się wolniejszą sprzedażą, szczególnie z powodu zmniejszonej sprzedaży urządzeń i instalacji w porównaniu do 2015 roku (ze względu na wyjątkowo wysoką cenę neonu). W ciągu całego roku wzrost odnotowały Chiny, Singapur i Tajwan. W Azji odnotowano stabilny wzrost sprzedaży gazów nośnych i znaczący popyt na zaawansowane materiały (wzrost o prawie 20% w 2016 roku).
 • Przychody w linii biznesowej Opieka Zdrowotna (Healthcare) odnotowały wzrost o 11,2%, na co miała także sprzedaż przez Airgas gazów medycznych do szpitali. W porównywalnych warunkach sprzedaż wzrosła o 4,9%, na którą miał wpływ silny popyt na usługi w zakresie terapii domowej i znacząca sprzedaż w sektorze higieny (o 15,1%). Przychody wzrosły we wszystkich regionach geograficznych, w tym dwucyfrowo w krajach rozwijających się.

Przychody w linii biznesowej Inżynieria i Budownictwo (Engineering & Construction) wyniosły 474 mln euro i były znacząco niższe (-38,0%) w stosunku do roku 2015. Na ten spadek wpłynęło spowolnienie w zakresie dużych projektów związanych z energią oraz niewielką liczbę nowych projektów.

Przychody w linii biznesowej Globalne Rynki i Technologie (Global Markets & Technologies) wyniosły 330 milionów euro, co stanowi wzrost o 13,6% w porównywalnych warunkach. Na wzrost miały wpływ głównie sektory: kosmiczny, biogazu i morski.

1 Z wyłączeniem linii biznesowych Spawalnictwo i Nurkowanie (działalność zaniechana).
2 Po uwzględnieniu znaczących zmian (Airgas), zmian kursów walutowych i cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej).


Grupa, która stale wzmacnia swoją konkurencyjność, kolejny raz generując zyski ze wzrostu wydajności w wysokości 315 milionów euro w 2016 roku. Ten wysoki poziom jest zgodny z założonym w programie NEOS - w wysokości średnio ponad 300 milionów euro rocznie od 2017 roku. Oprócz zysków z wydajności osiągnięto pierwsze efekty synergii z Airgas, które osiągnęły 45 mln USD w 2016 roku. Air Liquide prognozuje uzyskanie łącznie ponad 300 mln USD z synergii z Airgas, w tym wszystkie synergie kosztowe (łącznie ponad 200 mln USD) przed końcem 2018 roku.

Zysk operacyjny wzrósł o 5,9% i wyniósł 3 024 mln euro. Marża operacyjna Grupy na poziomie 16,7% odzwierciedla efekt konsolidacji z Airgas. Zgodnie z zapowiedziami w pierwszej połowie 2016 roku, zyski kapitałowe ze sprzedaży aktywów w Stanach Zjednoczonych (wymogi Federalnej Komisji Handlu) zrównoważyły jednorazowe koszty poniesione w związku z przejęciem Airgas. Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 1 844 mln euro, co stanowi wzrost o 5,0%, a zysk netto na akcję (po uwzględnieniu rozwodnienia związanego ze wzrostem kapitału) wzrósł o 2,4%, zgodnie z postanowieniami.

Cash flow (przed uwzględnieniem zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy) wyniósł 3 523 mln euro, co stanowi 19,4% całkowitych przychodów w roku. Cash flow netto z działalności operacyjnej, (po uwzględnieniu zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy), wzrósł o 30,5% w porównaniu z 2015 rokiem i wyniósł 20,4% sprzedaży. Zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło 15 368 mln euro. Znakomity cash flow oraz podwyższenie kapitału z preferencyjnymi prawami subskrypcji osiągnięte pod koniec września 2016 roku umożliwiły zmniejszenie zadłużenia w drugiej połowie roku. Wskaźnik zadłużenia do kapitału został obniżony do 90% na koniec roku, przekraczając prognozy. Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniósł 7,8%. ROCE, obliczony poprzez konsolidację przejęcia Airgas w ciągu całego roku, szacuje się na poziomie 6,9%. Celem Grupy, stanowiącym część programu NEOS, jest ponowne osiągnięcie poziomu ROCE powyżej 10% w ciągu najbliższych 5 do 6 lat.

Zarząd Air Liquide na posiedzeniu dnia 14 lutego 2017 roku, przyjął zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok 2016. Biegli Rewidenci są w trakcie wydawania opinii bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,60 euro na akcję. Biorąc pod uwagę przekształcenia związane z kwestią praw, dywidenda wzrosła o 2,7%. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 15 maja 2017 roku, zaś datę wypłaty dywidendy na 17 maja 2017 roku. Ponadto Rada Dyrektorów zdecydowała o przyznaniu w drugiej połowie 2017 roku 1 darmowej akcji dla 10 posiadanych akcji.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 3 maja 2017 roku, w szczególności:

 • przedłużenie na cztery lata kadencji Pana Thierry Peugeot, Członka Zarządu od 2005,
 • powołanie na czteroletnią kadencję nowego Członka Zarządu Pana Xavier Huillard, Prezesa i Dyrektora Generalnego Vinci, który wniesie swoją wiedzę i doświadczenie w dużej grupie międzynarodowej.

Zarząd podkreślił, że kadencja Pana Thierry Desmarest wygasa po zakończeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 3 maja 2017 roku, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Zarządu. Thierry Desmarest jest od 1999 roku Członkiem Zarządu, gdzie wniósł swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę w wielu dziedzinach, pełniąc funkcję Dyrektora Wiodącego od 2014 roku. Rada podziękowała mu serdecznie za znaczący wkład w rozwój Air Liquide w tym okresie czasu. Rada poinformowała ponadto, że zamierza powołać pana Jean-Paul Agon na stanowisko Dyrektora Wiodącego od tego dnia.

Pan Pierre Dufour ogłosił również swoją decyzję o skorzystaniu z prawa do emerytury w 2017 roku i o nie przedłużeniu kadencji na stanowisku Starszego Wiceprezesa, które wygasa po Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 maja 2017 roku. Rada Dyrektorów serdecznie podziękowała za jego zaangażowanie i wybitny wkład w rozwój Grupy w ciągu 10 lat w Zarządzie, w szczególności w kontekście przejęcia Airgas. Pan Dufour pozostanie Dyrektorem Spółki w ramach kadencji powołanej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2016 roku, a także pozostanie Członkiem Zarządu Airgas.

Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 maja 2017 roku Zarząd Spółki będzie składać się z 12 członków, z których 11 jest wybieranych oraz jeden Dyrektor będący reprezentantem pracowników. W skład Zarządu będzie wchodzić pięć kobiet i sześciu członków o narodowości innej niż francuska.

Ponadto, Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia kierownictwa na lata 2016 i 2017, którego szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide. Zgodnie z zaleceniami Kodeksu Afep/Medef, składniki wynagrodzenia kierownictwa za rok 2016 zostaną poddane, podobnie jak w zeszłym roku, pod głosowanie akcjonariuszy, zgodnie z dwoma konkretnymi uchwałami.

W tym roku po raz pierwszy akcjonariusze zostaną poproszeni o zatwierdzenie zasad i kryteriów ustalania wynagrodzenia kadry kierowniczej od dnia 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z nową ustawą Sapin 2.

Na koniec, Rada Dyrektorów postanowiła powołać w 2017 roku czwarty specjalny komitet do zbadania kwestii środowiskowych i społecznych.
 

Benoît Potier skomentował również wyniki osiągnięte przez Grupę w roku 2016 podczas wideo wywiadu, który jest dostępny w angielskiej i francuskiej wersji językowej na stronie www.airliquide.com.