Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Dobre wyniki w 2015 roku: kolejny rok wzrostu przychodów, marży operacyjnej i zysku netto. Podpisanie umowy przejęcia Airgas.

Gazy techniczne, gazy spożywcze, gazy specjalne

Kluczowe dane za rok 2015

 • Przychody Grupy: 16 380 mln euro; +677%
 • Wzrost marży operacyjnej: 17.6%; +50 punktów bazowych
 • Zysk netto (udział Grupy): 1 756 mln euro; +5,5%
 • Proponowana dywidenda za rok 2015: 2,60 euro za akcję; +2,0%

Najważniejsze osiągnięcia w 2015 roku

 • Przejęcie Airgas (USA): proces zatwierdzania w toku.
 • Kolejne przejęcia w sektorach Domowej Opieki Zdrowotnej i Higieny.
 • Nowe kontrakty na rozwijających się rynkach: RPA, Chiny, Kolumbia oraz półprzewodniki w rejonie Azja-Pacyfik.
 • Rozruch zakładu produkcji wodoru w Yanbu: Arabia Saudyjska.
 • Innowacje i Technologie: projekt ITER; Cryocap™ - instalacja do wychwytywania CO2 wykorzystująca proces kriogeniczny, Francja; utworzenie linii biznesowej Globalne Rynki i Technologie.

Komentując wyniki Grupy za rok 2015, Benoît PotierPrezes i Dyrektor Generalny Grupy Air Liquide, powiedział: 

"Grupa osiągnęła dobre wyniki, osiągając po raz kolejny wzrost przychodów, marży operacyjnej oraz zysku netto, pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie w 2015 roku. Wzrost w sektorze Gazów i Usług następował kwartał po kwartale.

Do wzrostu Grupy przyczyniły się linie biznesowe Opieka Zdrowotna i Elektronika, a także linia Odbiorcy Dużych Ilości Gazów poprzez nowe kontrakty. Z geograficznego punktu widzenia do wzrostu przyczyniły się stopniowe ożywienie w Europie oraz rozwijające się rynki.

W Europie odnotowano wzrost w linii Opieka Zdrowotna oraz poprawę w niektórych sektorach przemysłowych w drugiej połowie roku. W Ameryce Północnej rok upłynął pod znakiem spowolnienia w sektorach związanych z wydobyciem ropy naftowej oraz produkcją metali. Wzrost aktywności obserwowany w regionie Azja-Pacyfik zapewniły odporność rynku japońskiego oraz trwały rozwój rynku chińskiego.

W skali światowej Grupa odnotowała wzrost wyższy od wskaźnika dla całego rynku, przy korzystnych zmianach kursów walut, których pozytywny wpływ uległ zmniejszeniu w ciągu roku, a także obniżeniu cen energii.

W ciągu roku, w wyniku wzrostu zysków ze zwiększonej wydajności o blisko 300 mln euro i decyzji inwestycyjnych na łączną kwotę 2,4 mld euro, Grupa poprawiła swoją konkurencyjność, zapewniając swój przyszły rozwój. Jednocześnie, podpisanie umowy zakupu firmy Airgas w Stanach Zjednoczonych oraz wdrożenie strategii innowacji (umocnione utworzeniem linii biznesowej Globalne Rynki i Technologie) stanowią ważne etapy w rozwoju i transformacji Grupy.

Wyłączając wpływ przejęcia Airgas i jego finansowania, Grupa Air Liquide jest pewna zdolności dalszego generowania wzrostu zysku netto w 2016 roku, przy założeniu porównywalnych warunków działalności biznesowej.”

Skonsolidowane przychody za rok 2015 wyniosły 16 380 mln euro, co stanowi wzrost o 6,7% w stosunku do 2014 roku według opublikowanych danych oraz wzrost o 3,3% w porównywalnych warunkach1. Korzystna zmiana kursów walutowych (+6,0%) została częściowo skompensowana przez negatywny wpływ energii (-2,6%). Korzystny wpływ kursów walut spadał w ciągu roku.

Sektor Gazów i Usług, z którego przychody wyniosły w 2015 roku 14 752 mln euro, wykazał wzrost o 6,9% według opublikowanych danych oraz o 3,8% w porównywalnych warunkach. Warto odnotować kwartalny wzrost sprzedaży w sektorze Gazów i Usług w porównywalnych warunkach, który wyniósł w czwartym kwartale 2015 roku 4,8% w stosunku do czwartego kwartału 2014 roku.

Rynki rozwijające się odnotowały znaczący wzrost w 2015 roku, przychody z sektora Gazów i Usług zwiększyły się o 10,2% w porównywalnych warunkach.

Wzrost w sektorze Gazów i Usług w 2015 roku na świecie w porównywalnych warunkach jest zadowalający, biorąc pod uwagę tendencje w światowej produkcji przemysłowej, z którą część działalności Grupy jest związana:

 • Wzrost przychodów w linii biznesowej Odbiorcy Dużych Ilości Gazów (Large Industries) wyniósł w 2015 roku 5,2%. Po pierwszym kwartale z czasowymi postojami zakładów kilku klientów, w kolejnych kwartałach uruchomiono nowe zakłady głównie w Niemczech, krajach Beneluksu, Chinach i Arabii Saudyjskiej. W czwartym kwartale wzrost w linii Large Industries wyniósł 9,3%. Produkcja wodoru znacząco wzrosła w 2015 roku, głównie poprzez uruchomienie zakładu w Yanbu, podczas gdy zapotrzebowanie na gazy atmosferyczne utrzymywało się w Azji na wysokim poziomie.
 • Linia biznesowa Klienci Przemysłowi (Industrial Merchant) odnotowała spadek o -1,3% i przedstawia się różnie w różnych regionach. W Ameryce Północnej wpływ na sprzedaż miała umiarkowana produkcja i zmniejszenie się popytu na usługi naftowe i pokrewne branże. W regionie Azja-Pacyfik sprzedaż spadła w Australii z powodu słabego sektora górniczego. Natomiast sprzedaż w Chinach nadal rośnie, szczególnie w zakresie gazów atmosferycznych. Nieznaczny wzrost w Europie wykazały gazy ciekłe, w szczególności w Niemczech i krajach Beneluksu. Efekt cenowy za cały rok był nieznacznie dodatni na poziomie 0,6% przy niskiej inflacji w skali globalnej.
 • Przychody w linii biznesowej Elektronika (Electronics) odnotowały solidny wzrost o 11,5%, spowodowany dynamiczną sprzedażą w Japonii, Chinach i na Tajwanie. Sprzedaż wzrosła o ponad 30% we wszystkich naszych liniach produktów, w szczególności zaawansowanych materiałów, w skład których wchodzi linia ALOHA ™ oraz oferta Voltaix. W czwartym kwartale 2015 roku ta linia biznesowa nadal odnotowała dwucyfrowy wzrost, nie uwzględniając sprzedaży urządzeń i instalacji.
 • Przychody w linii biznesowej Opieka Zdrowotna (Healthcare) odnotowały znaczący wzrost o 7,5%, rozwijając się w 2015 roku zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Wzrost ten nadal wynikał ze stałego zapotrzebowania w ramach opieki domowej, pomimo silnej presji cenowej w Europie, oraz szczególnie przez dynamiczny wzrost sprzedaży w obszarze Higieny (o 17,3%). Do tych dobrych wyników przyczyniły się również ukierunkowane przejęcia.

Przychody w linii biznesowej Inżynieria i Budownictwo (Engineering & Construction) wyniosły 775 mln euro i były stabilne (-0,7%) w stosunku do 2014 roku w porównywalnych warunkach. Liczba zamówień utrzymała się na dobrym poziomie (936 mln euro).

Przychody z linii biznesowej Globalne Rynki i Technologie (Global Markets & Technologies), która koncentruje się na nowych rynkach wymagających kompleksowego podejścia, w szczególności związanych z transformacją sektora energetycznego, jak również związanych z kriogeniką, kosmonautyką, lotnictwem i nowymi zastosowaniami gazów technicznych w sektorze morskim, wyniosły 292 mln euro, odnotowując wzrost o 11,4% w stosunku do 2014 roku w porównywalnych warunkach.

__________

Zysk operacyjny wzrósł o 9,8% i wyniósł 2 890 mln euro. Marża operacyjna Grupy wzrosła do 17,6% (+50 punktów bazowych), dzięki zyskom ze wzrostu wydajności (298 mln euro) oraz niskim cenom energii. Zysk netto (udział Grupy) wyniósł 1 756 mln euro, co stanowi wzrost o 5,5% według opublikowanych danych.

Cash flow (przed uwzględnieniem zmiany Zapotrzebowania na Kapitał Obrotowy) wzrósł o 7,0%. Zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 7 239 mln euro, skutkując osiągnięciem wskaźnika zadłużenia do kapitału na poziomie 56,7%. Zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) po opodatkowaniu wyniósł 10,3%. Wyłączając jednorazowy wpływ projektu Inżynieria i Budownictwo, skorygowany wskaźnik ROCE pozostał na niezmienionym poziomie w wysokości 10,8%.

__________

Zarząd Air Liquide na posiedzeniu dnia 15 lutego 2016 roku, przyjął zaudytowane sprawozdanie finansowe za rok 2015. Biegli Rewidenci Grupy są w trakcie wydawania opinii bez zastrzeżeń o sprawozdaniu finansowym.

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Air Liquide zaproponuje wypłatę dywidendy w wysokości 2,60 euro na akcję, co stanowi wzrost o 2,0%. Datę ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 23 maja 2016 roku, zaś datę wypłaty dywidendy na 25 maja 2016 roku.

Zarząd zatwierdził również projekty uchwał, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 12 maja 2016 roku, w szczególności:

 • ponowny wybór na okres sześciu lat firmy konsultingowej Ernst & Young et Autres jako wiodącego biegłego rewidenta i mianowanie również Pricewaterhouse Coopers Audit,
 • przedłużenie na cztery lata kadencji Pani Karen Katen, Członka Zarządu od 2008 roku i Pana Pierre Dufour, Starszego Wiceprezesa i Członka Zarządu od 2012 roku,
 • powołanie na czteroletnią kadencję Pana Briana Gilvary, obywatela brytyjskiego, Dyrektora Finansowego BP od roku 2012, który wniesie swoją wiedzę na temat przemysłu naftowego, doświadczenie finansowe, a także globalną wizję dużej grupy międzynarodowej.

Zarząd podkreślił, że kadencja Pana Paul Skinner zakończyła się 31 grudnia 2015 roku, ze względu na pojawienie się konfliktu interesów w związku z decyzją Air Liquide o powołaniu PricewaterhouseCoopers (PwC) jako biegłego rewidenta. Zarząd podziękował serdecznie Panu Skinner za jego istotny wkład wniesiony w prace Zarządu oraz jego podkomitetów.

Po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki będzie składać się z 12 członków, z których 11 jest wybieranych. Dziewięciu z jedenastu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest niezależnych, zgodnie z regulaminem wewnętrznym. W skład Zarządu będzie wchodzić pięć kobiet i sześciu członków o narodowości innej niż francuska.

Ponadto, Zarząd ustalił również wysokość wynagrodzenia kierownictwa na lata 2015 i 2016, którego szczegóły zostaną opublikowane na stronie internetowej Grupy Air Liquide. Zgodnie z dwoma uchwałami związanymi z zasadą “Say on Pay”, podobnie jak w zeszłym roku, składniki wynagrodzenia kierownictwa za rok 2015 zostaną poddane pod głosowanie akcjonariuszy.

Na koniec, w celu dostosowania limitu wieku Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego do obecnych praktyk rynkowych, Zarząd postanowił zaproponować zmianę regulacji dotyczących maksymalnego limitu wieku Prezesa Zarządu, który zostanie podniesiony do 70 lat i wieku Dyrektora Generalnego do prawnego limitu wieku, który wynosi obecnie 65 lat.

__________

Benoît Potier skomentował również wyniki osiągnięte przez Grupę w roku 2015 podczas wideo wywiadu, który jest dostępny w angielskiej i francuskiej wersji językowej na stronie www.airliquide.com. 

1 Po uwzględnieniu zmian kursów walutowych, cen energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej ) oraz wpływu znaczących zmian.