Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide publikuje swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju i podsumowuje działania podjęte w 2021 roku

Zrównoważony rozwój

Grupa Air Liquide opublikowała swój pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju, który przedstawia ambicje Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wyniki pozafinansowe. Przedstawiono w nim osiągnięcia firmy w zakresie przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa niskoemisyjnego, poprawy jakości życia w opiece zdrowotnej oraz wzmacniania więzi z pracownikami, klientami, dostawcami i udziałowcami w celu wspólnego budowania bezpiecznego, integracyjnego i sprzyjającego współpracy środowiska.

Raport Zrównoważonego Rozwoju, pierwsza publikacja Air Liquide poświęcona wyłącznie ambicjom Grupy w zakresie zrównoważonego rozwoju, przedstawia zobowiązania ogłoszone 23 marca 2021 roku oraz dowody działań mających na celu stworzenie pozytywnego i zrównoważonego wpływu na klimat, zdrowie i ludzi. Raport zawiera również zestawienie kluczowych wskaźników ESG (E – Środowisko, z ang. Environmental; S – Społeczna odpowiedzialność, z ang. Social; i G – Ład korporacyjny, z ang. Governance), zarówno w formie raportu, jak i w łatwym do pobrania formacie.

Strategia Air Liquide od dawna obejmuje zrównoważony rozwój, poprzez działania i zobowiązania w zakresie środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) w całej swojej organizacji. Przedstawiony 22 marca 2022 roku ADVANCE, nowy plan strategiczny Grupy na rok 2025, w jeszcze większym stopniu uwzględnia zrównoważony rozwój w swojej strategii, łącząc wyniki finansowe i pozafinansowe. Air Liquide jest wyjątkowo dobrze przygotowany do utrzymania trajektorii wzrostu, przyczyniając się jednocześnie do zrównoważonej przyszłości.

Raport przedstawia postępy w realizacji celów ESG w 2021 roku:

  • Grupa ograniczyła intensywność emisji dwutlenku węgla o 24% w porównaniu z 2015 rokiem i jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest obniżenie poziomu emisji o 30% do 2025 roku, dzięki wdrożeniu różnych inicjatyw dekarbonizacyjnych w całej organizacji. Pomimo znacznego wzrostu działalności całkowity poziom emisji CO2 Grupy wzrósł o mniej niż 1% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jest to w pełni zgodne z celem, jakim jest rozpoczęcie zmniejszania całkowitego poziomu emisji od 2025 roku i obniżenie o 33% do 2035 roku[1] (w porównaniu do 2020 roku), zmierzając do osiągnięcia neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2050 roku.
  • Jako jeden z głównych światowych podmiotów w sektorze opieki zdrowotnej, Grupa odgrywała kluczową rolę w poprawie jakości życia osób przewlekle chorych w domu w dojrzałych gospodarkach oraz ułatwiała dostęp do tlenu medycznego dla społeczności wiejskich w krajach o niskich i średnich dochodach, gdzie na koniec 2021 roku z łatwiejszego dostępu do tlenu skorzystało ponad milion osób.
  • Dzięki wysiłkom Grupy, jako zaufanego partnera, zwiększył się odsetek kobiet wśród menedżerów i specjalistów, osiągając 31% w 2021 roku (w porównaniu z 21% w 2012 roku). Grupa jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest 35% do 2025 roku. Ponadto Grupa podjęła nowe inicjatywy, aby do 2025 roku objąć wspólną powszechną opieką 100% swoich pracowników.

Fabienne Lecorvaisier, Wiceprezes Wykonawcza i Członkini Komitetu Wykonawczego, odpowiedzialna za Zrównoważony Rozwój, Sprawy Publiczne i Międzynarodowe, a także sprawująca nadzór nad Programami Społecznymi i Sekretariatem Generalnym, powiedziała: "Publikacja Raportu Zrównoważonego Rozwoju zwiększa przejrzystość Grupy wobec rynku i przedstawia postępy osiągnięte w realizacji deklarowanych ambicji w zakresie zrównoważonego rozwoju, ogłoszonych 23 marca 2021 roku. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią strategii Grupy, jako konkretne zobowiązanie i czynnik łączący wzrost i działania środowiskowe i społeczne, aby budować lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Wiemy, gdzie jesteśmy dzisiaj i dokąd chcemy zmierzać, a to wyraźne zrozumienie wyróżnia Air Liquide jako lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju."


Przypisy

[1] Poziom emisji CO2  z zakresu 1 i 2