Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide ogłasza ambitne cele ESG, aby DZIAŁAĆ na rzecz zrównoważonej przyszłości

Zrównoważony rozwój

Zgodnie ze swoją strategią wzrostu i znajdującymi się w jej centrum wynikami i zrównoważonym rozwojem, Air Liquide przedstawia nowe cele ESG (E – Środowisko, z ang. Environmental; S – Społeczna odpowiedzialność, z ang. Social; i G – Ład korporacyjny, z ang. Governance), aby DZIAŁAĆ na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Zaangażowanie Grupy Air Liquide polega na wprowadzaniu istotnych zmian w oparciu o trzy obszary planu:

  • ograniczenie emisji CO2 dla społeczeństwa niskoemisyjnego,
  • opieka nad pacjentami oraz
  • zaufanie, jako podstawa do współpracy z naszymi pracownikami i do budowania najlepszego modelu zarządzania.


OGRANICZENIE emisji CO2

W pełni popierając Porozumienie Paryskie z 2015 r., zobowiązania Grupy dotyczą pilnego charakteru zmian klimatycznych i transformacji energetycznej, zmierzając do osiągnięcia NEUTRALNOŚCI WOBEC EFEKTU CIEPLARNIANEGO do 2050 r., z kluczowymi etapami pośrednimi w 2025 i 2035 r.:

  • rozpoczęcie ZMNIEJSZENIA CAŁKOWITEGO poziomu emisji CO2 około 2025 r.,
  • OBNIŻENIE o 33% poziomu emisji CO2 z zakresu 1 i 2 do 2035 r.[1], w porównaniu do 2020 r.

W tym kontekście Grupa podtrzymuje również swój dotychczasowy cel ograniczenia o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla w ekwiwalencie kg CO2/€ Ebitda[2] do 2025 r. w porównaniu do 2015 r

Air Liquide, w celu dekarbonizacji swoich aktywów, będzie wykorzystywać technologię wychwytywania CO2, przyspieszać produkcję wodoru niskoemisyjnego z elektrolizy lub wykorzystywać odnawialne surowce, takie jak biometan. W zakresie emisji pośrednich skoncentrujemy się na zwiększeniu efektywności energetycznej i zużyciu niskoemisyjnej energii elektrycznej.

Air Liquide wdroży również szeroką gamę rozwiązań niskoemisyjnych u swoich klientów, aby pomóc im w obniżeniu ich emisji. Obejmuje to ofertę gazów niskoemisyjnych, współpracę w transformacji procesów przemysłowych klientów, doświadczenie w zakresie wychwytywania CO2, jak również strategię przejmowania aktywów w celu ich dekarbonizacji.

Plan ten obejmuje również przyspieszenie rozwoju technologii WODOROWYCH, w celu co najmniej trzykrotnego pomnożenia obrotów, tak aby osiągnąć ponad 6 mld euro do 2035 r. Grupa osiągnie ten cel inwestując około 8 mld euro w łańcuch dostaw niskoemisyjnego wodoru oraz przyczyniając się do rozwoju ekosystemu niskoemisyjnego wodoru dla przemysłu i czystego transportu. Do 2030 r. Air Liquide zamierza zwiększyć swoją całkowitą moc elektrolizy do 3 GW[3].

OPIEKA nad pacjentami

Jako jeden z głównych światowych podmiotów w sektorze OCHRONY ZDROWIA, Grupa chce pójść o krok dalej i zwiększyć swój wkład społeczny poprzez poprawę jakości życia pacjentów przewlekle chorych w domu w dojrzałych gospodarkach oraz poprzez ułatwienie dostępu do tlenu medycznego dla społeczności wiejskich w krajach o niskich i średnich dochodach.

Przełoży się to na:

  • z jednej strony, promowanie spersonalizowanych planów opieki dla pacjentów, wykorzystujących rozwiązania cyfrowe i ludzkie wsparcie,
  • z drugiej strony, wyposażanie w tlen placówek podstawowej opieki zdrowotnej na terenach wiejskich oraz wykorzystanie naszej wiedzy do wspierania lokalnych społeczności i rozszerzania partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

ZAUFANIE, jako podstawa do współpracy z naszymi pracownikami i do budowania najlepszego modelu zarządzania

Mając na uwadze bezpieczeństwo jako niezbędny warunek działania, Grupa będzie angażować swoich pracowników by utworzyć wspólną bazę dla OBJĘCIA OPIEKĄ 100% swoich pracowników, a także promować integrację i różnorodność, stawiając sobie za cel osiągnięcie 35% udziału kobiet wśród menedżerów i specjalistów do 2025 r. W ten sposób będziemy nadal tworzyć bezpieczne, sprzyjające integracji i zaangażowaniu miejsce pracy. Ponadto zapewnimy pracownikom możliwość poświęcenia czasu na misje lub lokalne projekty zgodne z celami ESG Grupy.

W zakresie ładu korporacyjnego Grupa, posiadająca zróżnicowaną i niezależną Radę Dyrektorów, będzie kontynuować wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie etyki, odpowiedzialnego dialogu i bliskich relacji ze wszystkimi akcjonariuszami.


Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, powiedział: "Państwa, jednostki i firmy: wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za budowanie przyszłości. Wyniki ekonomiczne i zrównoważony rozwój są zatem w centrum strategii wzrostu Air Liquide. Nasze doświadczenie, wsparte zdywersyfikowanym i bardzo odpornym modelem biznesowym, umożliwia nam zapewnienie trwałego wzrostu dzisiaj, a jednocześnie przygotować się na przyszłość. W tym kontekście wprowadzamy nowe, ambitne zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, mające na celu wprowadzenie istotnych zmian. Zamierzamy nie tylko osiągnąć neutralność wobec efektu cieplarnianego do 2050 r. i przeciwdziałać zmianom klimatycznym wykorzystując transformację energetyczną z wodorem, jako kluczowym elementem naszych działań, ale również włączyć opiekę zdrowotną, zasoby ludzkie i ład korporacyjny jako część naszych celów ESG. Dzięki tym globalnym ambicjom Air Liquide już dziś podejmuje zobowiązanie do działania na rzecz zrównoważonej przyszłości."

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji oraz wywiadu (w języku angielskim) z Benoît Potier, Prezesem i Dyrektorem Generalnym Air Liquide oraz przeczytania broszury na temat celów ESG Grupy Air Liquide.

Przypisy:
[1] Od 2020 roku emisje rynkowe w ekwiwalencie 32,5 mln ton CO2 (zakres 1 i 2)
[2] W porównaniu do 2015 r. i po kursie walutowym z 2015 r. oraz z wyłączeniem standardu MSSF16 dla emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2
[3] W tym 1 GW nadal w budowie