Przejdź do treści

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologia

Otwarte

Air Liquide ogłasza ambitne cele ESG, aby DZIAŁAĆ na rzecz zrównoważonej przyszłości

Zrównoważony rozwój

Zgodnie ze swoją strategią wzrostu i znajdującymi się w jej centrum wynikami i zrównoważonym rozwojem, Air Liquide przedstawia nowe cele ESG (E – Środowisko, z ang. Environmental; S – Społeczna odpowiedzialność, z ang. Social; i G – Ład korporacyjny, z ang. Governance), aby DZIAŁAĆ na rzecz zrównoważonej przyszłości.

Zaangażowanie Grupy Air Liquide polega na wprowadzaniu istotnych zmian w oparciu o trzy obszary planu:

  • ograniczenie emisji CO2 dla społeczeństwa niskoemisyjnego,
  • opieka nad pacjentami oraz
  • zaufanie, jako podstawa do współpracy z naszymi pracownikami i do budowania najlepszego modelu zarządzania.


OGRANICZENIE emisji CO2

W pełni popierając Porozumienie Paryskie z 2015 r., zobowiązania Grupy dotyczą pilnego charakteru zmian klimatycznych i transformacji energetycznej, zmierzając do osiągnięcia NEUTRALNOŚCI WOBEC EFEKTU CIEPLARNIANEGO do 2050 r., z kluczowymi etapami pośrednimi w 2025 i 2035 r.:

  • rozpoczęcie ZMNIEJSZENIA CAŁKOWITEGO poziomu emisji CO2 około 2025 r.,
  • OBNIŻENIE o 33% poziomu emisji CO2 z zakresu 1 i 2 do 2035 r.[1], w porównaniu do 2020 r.

W tym kontekście Grupa podtrzymuje również swój dotychczasowy cel ograniczenia o 30% wskaźnika emisji dwutlenku węgla w ekwiwalencie kg CO2/€ Ebitda[2] do 2025 r. w porównaniu do 2015 r

Air Liquide, w celu dekarbonizacji swoich aktywów, będzie wykorzystywać technologię wychwytywania CO2, przyspieszać produkcję wodoru niskoemisyjnego z elektrolizy lub wykorzystywać odnawialne surowce, takie jak biometan. W zakresie emisji pośrednich skoncentrujemy się na zwiększeniu efektywności energetycznej i zużyciu niskoemisyjnej energii elektrycznej.

Air Liquide wdroży również szeroką gamę rozwiązań niskoemisyjnych u swoich klientów, aby pomóc im w obniżeniu ich emisji. Obejmuje to ofertę gazów niskoemisyjnych, współpracę w transformacji procesów przemysłowych klientów, doświadczenie w zakresie wychwytywania CO2, jak również strategię przejmowania aktywów w celu ich dekarbonizacji.

Plan ten obejmuje również przyspieszenie rozwoju technologii WODOROWYCH, w celu co najmniej trzykrotnego pomnożenia obrotów, tak aby osiągnąć ponad 6 mld euro do 2035 r. Grupa osiągnie ten cel inwestując około 8 mld euro w łańcuch dostaw niskoemisyjnego wodoru oraz przyczyniając się do rozwoju ekosystemu niskoemisyjnego wodoru dla przemysłu i czystego transportu. Do 2030 r. Air Liquide zamierza zwiększyć swoją całkowitą moc elektrolizy do 3 GW[3].

OPIEKA nad pacjentami

Jako jeden z głównych światowych podmiotów w sektorze OCHRONY ZDROWIA, Grupa chce pójść o krok dalej i zwiększyć swój wkład społeczny poprzez poprawę jakości życia pacjentów przewlekle chorych w domu w dojrzałych gospodarkach oraz poprzez ułatwienie dostępu do tlenu medycznego dla społeczności wiejskich w krajach o niskich i średnich dochodach.

Przełoży się to na:

  • z jednej strony, promowanie spersonalizowanych planów opieki dla pacjentów, wykorzystujących rozwiązania cyfrowe i ludzkie wsparcie,
  • z drugiej strony, wyposażanie w tlen placówek podstawowej opieki zdrowotnej na terenach wiejskich oraz wykorzystanie naszej wiedzy do wspierania lokalnych społeczności i rozszerzania partnerstwa z organizacjami pozarządowymi.

ZAUFANIE, jako podstawa do współpracy z naszymi pracownikami i do budowania najlepszego modelu zarządzania

Mając na uwadze bezpieczeństwo jako niezbędny warunek działania, Grupa będzie angażować swoich pracowników by utworzyć wspólną bazę dla OBJĘCIA OPIEKĄ 100% swoich pracowników, a także promować integrację i różnorodność, stawiając sobie za cel osiągnięcie 35% udziału kobiet wśród menedżerów i specjalistów do 2025 r. W ten sposób będziemy nadal tworzyć bezpieczne, sprzyjające integracji i zaangażowaniu miejsce pracy. Ponadto zapewnimy pracownikom możliwość poświęcenia czasu na misje lub lokalne projekty zgodne z celami ESG Grupy.

W zakresie ładu korporacyjnego Grupa, posiadająca zróżnicowaną i niezależną Radę Dyrektorów, będzie kontynuować wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie etyki, odpowiedzialnego dialogu i bliskich relacji ze wszystkimi akcjonariuszami.


Benoît Potier, Prezes i Dyrektor Generalny Air Liquide, powiedział: "Państwa, jednostki i firmy: wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za budowanie przyszłości. Wyniki ekonomiczne i zrównoważony rozwój są zatem w centrum strategii wzrostu Air Liquide. Nasze doświadczenie, wsparte zdywersyfikowanym i bardzo odpornym modelem biznesowym, umożliwia nam zapewnienie trwałego wzrostu dzisiaj, a jednocześnie przygotować się na przyszłość. W tym kontekście wprowadzamy nowe, ambitne zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, mające na celu wprowadzenie istotnych zmian. Zamierzamy nie tylko osiągnąć neutralność wobec efektu cieplarnianego do 2050 r. i przeciwdziałać zmianom klimatycznym wykorzystując transformację energetyczną z wodorem, jako kluczowym elementem naszych działań, ale również włączyć opiekę zdrowotną, zasoby ludzkie i ład korporacyjny jako część naszych celów ESG. Dzięki tym globalnym ambicjom Air Liquide już dziś podejmuje zobowiązanie do działania na rzecz zrównoważonej przyszłości."

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji oraz wywiadu z Benoît Potier, Prezesem i Dyrektorem Generalnym Air Liquide oraz przeczytania broszury na temat celów ESG Grupy Air Liquide (w języku angielskim).

Przypisy:
[1] Od 2020 roku emisje rynkowe w ekwiwalencie 32,5 mln ton CO2 (zakres 1 i 2)
[2] W porównaniu do 2015 r. i po kursie walutowym z 2015 r. oraz z wyłączeniem standardu MSSF16 dla emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2
[3] W tym 1 GW nadal w budowie